Podrobnosti záznamu

Název
    Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic
Další názvy
    Vegetační změny westphalských a spodnostephanských rašeliništních společenstev v tufových vrstvách kontinentálních pánví České republiky
Autor
    Libertín, Milan
    Opluštil, Stanislav
    Pšenička, Josef
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 143, č. 2
Strany
    48
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Palaeoecology, plant assemblages, Pennsylvanian, fossiliferous tuffs
Klíčové slovo
    Assemblages
    Basins
    Beds
    Continental
    Czech
    Lower
    Mire
    Patterns
    Preserved
    Republic
    Stephanian
    Tuff
    Vegetation
    Westphalian
Abstrakt (česky)
   Několik vulkanických poloh v uhlonosných vrstvách v pozdněpaleozoických kontinentálních pánvích České republiky obsahuje in situ pohřbené rašelinné rostlinné ekosystémy, jejichž studium poskytlo unikátní pohled na jejich strukturu a druhové složení. Středně pennsylvanská rašelinná rostlinná společenstva 14 lokalit v pánvích středních a západních Čech a z vnitrosudetské pánve byly charakterizovány na základě sběrů rostlin z pěti tufových vrstev: tuf 3. žd'árecké sloje (duckmant), brouskový obzor ve stropu spodní radnické sloje (bolsov), Velká opuka - proplástek ve svrchní radnické sloji (bolsov), Z-tuff pokrývající spodní lubenskou sloj (bolsov), a tuf chotíkovské sloje Coal (westphal D/kantabr).
Abstrakt (anglicky)
   Several volcanoclastic beds in coal-bearing strata of the Late Palaeozoic continental basins in the Czech Republic contain in situ buried peat-forming plant ecosystems the study of which provides a unique insight into their structural pattern and species composition. Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblages at 14 localities in basins of central and western Bohemia and from the Intra-Sudetic Basin (NE Bohemia) were characterised based on collections of plants preserved in five successive tuff beds: the tuff of the 3rd Žd'árky Coal (Duckmantian), the Whetstone Horizon in the roof of the Lower Radnice Coal (Bolsovian), the Velká opuka intercalated in the Upper Radnice Coal (Bolsovian), the Z-tuff capping the Lower Lubná Coal (Bolsovian), and the tuff of the Chotíkov Coal (Westphalian D/Cantabrian).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014