Podrobnosti záznamu

Název
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
Autor
    Adamovič, Jiří
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 36, 3-4
Strany
    s. 205-215
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: (Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    alkaline volcanism
    Bohemian Massif
    mantle xenoliths
Klíčové slovo
    Alkalických
    Česká
    Českého
    Kenozoických
    Masívu
    Plášťové
    Republika
    Ultra)mafické
    Vulkanitech
    Xenolity
Abstrakt (česky)
   Z testovaného souboru 115 lokalit (ultra)mafických xenolitů vyplynuly tyto závěry: xenolity se vyskatují převážně v lávových proudech, méně v zachovalých přívodních kanálech-sopouších různých (sub)vulkanických projevů; výskyty v silech a pyroklastických uloženinách nebyly doposud publikovány. převaha hostitelských hornin odpovídá nefelinickému (leucitickému) bazanitu až (melilitickému) olivinickému nefelinitu. Převládají olivinické xenolity nad pyroxcenickými. Výskyty xenolitů (ultra)mafických plášťových hornin jsou kontrolovány strukturami, které se vytvořily při kompresi SV-JZ až S-J v subhercynské a laramijské fázi alpinského tektonického vývoje v době nejmladší křídy, paleocénu a nejstaršího eocénu. Nejmladší tělesa bazaltoidů (pliocén až pleistocén) s (ultra)mafickými plášťovými xenolity mají vazbu spíše na struktury SZ-JV (lužický zlom, oderská zóna, chebská pánev).
Abstrakt (anglicky)
   Xenoliths of (ultra)mafic mantle xenoliths occur in the Bohemian Massif mostly in lava flows, less commonly in vents. Their host rocks correspond mostly to nephelinite basanites to olivine nephelinites. Olivine-bearing xenoliths prevail over pyroxene-bearing xenoliths. Minerals are dominated by magnesian olivine (Fo89-91) and orthopyroxene (En88-91), chromian diopside (0.9-1.4 wt.% Cr2O3), and (Cr, Al)-spinels (100 Cr/Cr+Al = 15-54). The rise of volcanic rocks carrying the xenoliths occurred especially along faults E-W and ESE-WNW, always in the times of their normal extension, probably independently of the structures typical for the Ohře Rift graben limitation; structures rather striking NW-SE were involved in the Pliocene and Pleistocene.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012