Podrobnosti záznamu

Název
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
Další názvy
    Zákonitá souvislost mezi HP-HT metamorfózou a ultradraselným magmatismem v kolizních orogénech: příkladová studie z moldanubické zóny Českého masívu
Autor
    Holub, František
    Janoušek, Vojtěch
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Proceedings of the Geologists' Association
Svazek/č.
    Roč. 118, č. 1
Strany
    12
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granulites, whole-rock geochemistry, continental collision, subduction, ultrapotassic magmatism, mantle metasomatism, Variscan belt, durbachites
Klíčové slovo
    Bohemian
    Case
    Causal
    Collisional
    HP-HT
    Link
    Magmatism
    Massif
    Metamorphism
    Moldanubian
    Orogens
    Study
    Ultrapotassic
    Zone
Abstrakt (česky)
   V moldanubické zóně se vyskytují granulity a ultradraselné magmatity v úzkém prostorovém a časovém sepětí. Pro nejbazičtější ultradraselné horniny, vysoké Cr, Ni a mg# vyžadují tavení Ol-bohatého (tedy plášťového) zdroje. Zvýšené obsahy U, Th, LREE a LILE, spolu s ochuzením Ti, Nb a Ta, vysokými poměry K /Na a Rb/Sr a izotopickým složením blízkým zralé kůře na první pohled odporují vzniku ze zemského pláště. Tento dvojaký geochemický charakter ukazuje na tavení anomálního litosférického pláště. Pozdně devonská-raně karbonská subdukce zralého korového materiálu mohla vést k metasomatismu a přímé kontaminaci nadložního plášťového klínu. Brzy po HP metamorfním vrcholu (~340Ma) a odlomení subdukované desky, tyto anomální plášťové domény mohly být taveny teplem pronikající astenosféry. To vedlo ke vzniku ultradraselných intruzí, úzce spjatých s výskyty HP granulitů v prostoru a čase.
Abstrakt (anglicky)
   In the Moldanubian Zone occur granulites and ultrapotassic magmatites in a close spatial and temporal relationship. For the most basic UK rocks, the high Cr, Ni and mg# require derivation from an Ol-rich source. Elevated concentrations of U, Th, LREE and LILE, depletion in Ti, Nb and Ta as well as high K /Na and Rb/Sr ratios and crustal-like isotopic compositions apparently contradict the mantle origin. This dual geochemical character requires melting of anomalous lithospheric mantle. The Late Devonian-Early Carboniferous subduction of the mature crustal material is thought to have caused direct contamination and metasomatism in the overlying lithospheric mantle wedge. Shortly after the HP metamorphic peak (~340Ma) and the slab break off, these metasomatized and contaminated mantle domains were melted by advected heat from the invading asthenosphere, generating ultrapotassic intrusions, closely related to the granulite occurrences in space and time.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014