Podrobnosti záznamu

Název
    The quantitative link between fold geometry, mineral fabric and mechanical anisotropy: as exemplified by the deformation of amphibolites across a regional metamorphic gradient
Další názvy
    Kvantitativní vazba mezi tvarem vrás, minerálním složením a mechanickou anizotropií: příklad amfibolitů deformovaných napříč regionálním metamorfním gradientem
Autor
    Baratoux, Lenka
    Cosgrove, John W.
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Structural Geology
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 4
Strany
    24
Rok
    2005
Výraz tezauru
    fold geometry, quantitative link, amphibolite, metamorphic gradient, deformation microstructures
Klíčové slovo
    Across
    Amphibolites
    Anisotropy
    Deformation
    Exemplified
    Fabric
    Fold
    Geometry
    Gradient
    Link
    Mechanical
    Metamorphic
    Mineral
    Quantitative
    Regional
Abstrakt (česky)
   Práce ukazuje laterální proměnlivost tvarů vrás v amfibolitové jednotce stejného mineralogického složení, která byla deformovaná za vzrůstajících metamorfních podmínek. Z analýzy vrásových tvarů vyplývá, že mechanická anizotropie zvrásněných hornin systematicky klesá s narůstajícím metamorfním stupněm. Kvantitativní mikrosturkturní analýza dokládá rozdílné deformační mikro-mechanismy spojené s vrásněním v granátové, staurolitové a sillimanitové zóně. Rozdíly ve vrásnění v granátové a staurolitové zóně jsou spjaté s původními změnami mikrostruktur amfibolitů a souvisejí s původní předvrásovou metamorfní zonalitou. Změna vrásového stylu v sillimanitové zóně je způsobená rekrystalizací amfibolu a plagioklasu, která je spojená s významným nárůstem tepla z přilehlé granitové intruze.
Abstrakt (anglicky)
   This work shows lateral variations in fold geometry within an amphibolite unit of constant mineralogical composition under increasing metamorphic grade. Analysis of the fold geometries indicates a systematic decrease in the mechanical anisotropy of the folded fabric with increase in metamorphic grade. Quantitative microstructural study shows contrasting deformation micro-mechanisms associated with folding in garnet, staurolite, and sillimanite zones. The difference in the folding style between the garnet and staurolite zones is associated with the lateral variations in microstructure of the amphibolites inherited from a pre-folding metamorphic zonation. The change in fold style observed in the sillimanite zone is controlled by the recrystallization associated with an important syn-folding heat input from an adjacent granite intrusion.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014