Podrobnosti záznamu

Název
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
Další názvy
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
Autor
    Buriánek, David
    Houzar, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    7
Rok
    2013
Výraz tezauru
    tourmalinite, dravite, hydrothermal fluids, leucocratic granite, Třebíč Pluton, Moldanubicum, Czech Republic
Klíčové slovo
    Moldanubiku
    Moravy
    Okolí
    Třebíče
    Turmalinitů
    Západní
    Žíly
Abstrakt (česky)
   V okolí Třebíče byly nalezeny turmalinity v podobě žil s mocností od několika mm do několika dm. Tyto žíly prorážejí migmatitizované ruly, biotitické granity nebo durbachity. Turmalín se na složení horniny podílí od 50 až po 90 mod. % a zbytek tvoří hlavně křemen, jen někdy v asociaci s draselným živcem. Vzácně může být v akcesorickém množství přítomen rutil (Račerovice), zirkon, apatit a monazit (Stařeč). Turmalín z těchto žil má většinou nepravidelnou smouhovitou až sektorovou zonálnost a svým chemickým složením odpovídá převážně dravitu a oxy-dravitu (XFe 0.35-0.56, Na 0.41-0.66 apfu). Chemické složení turmalínu v turmalinitu z biotitického granitu (Račerovice) je ovlivněno uvitovou substitucí (Ca(Fe,Mg) Al-1Na-1) a substitucí Al2 (Mg, Fe)Si-1. U turmalínu z turmalinitu prorážejícího migmatity (Stařeč) dominuje substituce foititová (□Al Na-1(Fe,Mg)-1). Turmalinity patrně vznikaly poněkud odlišnými procesy. Turmalinit v biotitickém granitu rostl v otevřeném systému, kde h
   ydrotermální roztoky reagovaly s biotitem a plagioklasem v okolí tektonické poruchy. Díky tomu mají tyto turmalíny vyšší obsahy Ti a Ca. Turmalinit tvořící žíly v migmatitech obsahuje turmalín, jehož chemické složení můžeme poměrně dobře vysvětlit jako produkt krystalizace hydrotermálních roztoků v uzavřeném systému za podmínek klesající teploty. Vznik studovaných žilných turmalinitů souvisí s křehkou deformací. Bórem bohaté roztoky byly derivovány při krystalizaci peraluminických granitů, případně aplitů, které se vyskytují v okolí studovaných turmalinitů.
Abstrakt (anglicky)
   Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014