Podrobnosti záznamu

Název
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
Další názvy
    Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and the Šumava part of the Moldanubicum
Autor
    Holub, František
    Orságová, Lucie
    Studená, Martina
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 2009
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Central Bohemian Plutonic Complex
    Dyke swarms
    melagranite porphy
    melasyenite porphyry
    Moldanubicum
    ultrapotassic rocks
Klíčové slovo
    
    Komplexu
    Melagranitových
    Melasyenitových
    Moldanubika
    Plutonického
    Porfyrů
    Roje
    Středočeského
    šumavského
    Ultradraselných
    Žilné
Abstrakt (česky)
   Hojné žíly melasyenitových, křemenných melasyenitových a melagranitových porfyrů doprovázených minetami jsou typické pro převažující části středočeského plutonického komplexu (SPK) a také šumavského moldanubika jižně od něj. Přes velký rozsah oblasti výskytu jsou látkové variace těchto žil dosti malé. Složení se značně liší od obyčejných granitoidů, ale odpovídá ultradraselným plutonitům z východní části SPK. Melagranitové porfyry jsou chemicky identické s durbachitickými melagranity, tzn. se světlou facií typu Čertovo břemeno, křemenné melasyenitové porfyry jsou velmi blízké nejacidnějším varietám syenitoidů táborského typu.
Abstrakt (anglicky)
   Numerous dykes of melasyenite, quartz melasyenite and melagranite porphyries accompanied by minettes are typical for prevailing parts of the Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) of Variscan age and for a large part of the Šumava Moldanubicum S of CBPC. Despite of the very large area of occurrence, compositional variations of these dykes are rather narrow. Their chemistry, contrasting with common granitoids, correspond to ultrapotassic plutonic rocks cropping out in E part of CBPC; melagranite porphyries are chemically identical with durbachitic melagranites, i.e. the ?light facies? of the Čertovo břemeno type, quartz melasyenite porphyries are very similar to the most SiO2-rich varieties of the Tábor syenitoids.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012