Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
Autor
    Konečný, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2005
Strany
    s. 59-67
Poznámky
    Projekt: AACBU30-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: The analysis of application of rock bursts prognosis and prevention methods in areas with rock bursts and assesment of their efficiency
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    prevention methods
    rock bursts prognosis
Klíčové slovo
    Analýza
    Aplikací
    Kde
    Metod
    Oblastech
    Otřesy
    Prevence
    Protiotřesové
    Rozbor
    účinnosti
    Vznikly
Abstrakt (česky)
   Na základě analýzy 64 případů důlních otřesů, ke kterým došlo v posledním desetiletí v Ostravsko-karvinském revíru (OKR), byla zhodnocena účinnost prognózy a prevence otřesů. Byla vytvořena databáze otřesů z let 1993 až 2003 s vyhodnocením aplikovaných prostředků a metod prognózy a prevence. Metody prognózy a prevence otřesů aplikované v současnosti v OKR jsou popsány. Výsledky analýzy soudobých metod prognózy a prevence umožnily formulovat nové výzkumné a vývojové úkoly, jejichž řešení by přispělo ke zlepšení úrovně bezpečnosti hornické práce.
Abstrakt (anglicky)
   The effectiveness of methods of prediction and prevention of rock bursts based on analysing of 64 rock burst events that occurred in Ostrava-Karviná coalfield (OKC) in course of the last decade was assessed. A database of rock burst events between 1993 and 2003 was created, with evaluation of applied means and methods of rock burst prediction and prevention. The rock burst prediction and prevention methods applied currently in OKC are described. The results of analysing of contemporary methods of prognosis and prevention has enabled formulating of new research and development tasks the solution of which could contribute to improvement of mine work safety level.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012