Podrobnosti záznamu

Název
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
Další názvy
    Stiffness anisotropy in clays range of very small strain
Autor
    Mašín, David
    Rott, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    9
Rok
    2012
Výraz tezauru
    anisotropy
    clays
    model
    Stiffness
Klíčové slovo
    Anizotropie
    Jílů
    Malých
    Oboru
    Přetvoření
    Tuhosti
    Velmi
Abstrakt (česky)
   V článku jsou na základě experimentálních dat dostupných v literatuře shrnuty současné znalosti ohledně anizotropního chování jemnozrnných zemin. Nejprve je předložena obecná forma anizotropní matice tuhosti, na jejímž základě je vyvinuta metodika kalibrování jednotlivých proměnných. Demonstruje se, že plná experimentální kalibrace všech parametrů anizotropní matice tuhosti předpokládá nestandardně rozsáhlý experimentální program zahrnující měření smykové tuhosti průchodem smykových vln v různých směrech a triaxiální zkoušky s lokálními snímači deformace při různých drahách napětí. Jako alternativa k těmto měřením jsou navrženy empirické vztahy, které lze využít pro přibližný odhad koeficientů anizotropie na základě znalosti poměru smykových modulů. V další části článku shrnujeme závislost členů vystupujících v matici tuhosti na stavových proměnných. Ukazuje se, že koeficienty anizotropie lze v případě jemnozrnných zemin (na rozdíl od písků) uvažovat jako konstanty nezávislé na stavu.
   Stejné platí o Poissonových číslech. Nutné je uvažovat závislosti modulů na napětí a na čísle pórovitosti, přičemž se ukazuje, že vliv napjatosti se omezuje na vliv středního napětí (a není nutno zohledňovat hodnotu napětí deviátorového). Výsledný navržený model bude využit jako komponenta pokročilejších nelineárních modelů pro chování jemnozrnných zemin v rozsahu velmi malých až velkých přetvoření.
Abstrakt (anglicky)
   The article summarizes, on the basis of availablu experimental data, current knowledge of anisotropic behavior of finegrained soils. The general form of anisotropic stiffness matrix is presented first, and the methodology of calibration of every single variable is developed. It is demonstrated that complete experimental calibration of all variables occurring in anisotropic stiffness matrix requires a wide experimental program. This involves shear stiffness measurement by shear wave propagation and triaxial tests with local displacement transducers at various stress paths. An alternative to these measurements are the empirical relations that can be used for approximate estimation of anisotropy coefficients when shear moduli ratio is known. In the next part of article, the dependence of anisotropic stiffness matrix coefficients on state variables is summarized. It is shown that in case of fine-grained soils (unlike coarse-grained soils), we can assume anisotropy coefficients to remain co
   nstants during the course of loading, independent on soil state. The same assumption is valid also for Poisson's ratios. It is ecessary to consider the dependence of moduli on stress state and on void ratio only. Subsequently, it is shown that the influence of stress can be taken into account by considering the influence of mean stress. The proposed anisotropic model will be used as a component of advanced non-linear models for behavior of fine-grained soils in the range from very-small to large strains.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014