Podrobnosti záznamu

Název
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic
Další názvy
    Zdánlivý rozpor mezi tektonikou a sedimentací v překocených vrstvách - studie z moravskoslezského kulmu, Česká republika
Autor
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Culm facies, Variscan folding, slumping, stratigraphical polarity
Klíčové slovo
    Apparent
    Case
    Contradiction
    Culm
    Czech
    Deposition
    Moravian
    Overturned
    Republic
    Strata
    Study
    Tectonics
Abstrakt (česky)
   Zdánlivý rozpor mezi strukturními a sedimentologickými indikacemi běžně používanými pro odlišování nepřekocených a překocených vrstev byl zjištěn během mapování v Paršovicích. To je lokalita situovaná v nejvýchodnější šásti evropských variscid. Výchozy zvrásněných spodnokarbonských siliciklastik kulmské facie jsou na východním okraji Českého masivu v sv. části kry Maleníku (Morava, Česká republika). Proudové stopy ve strmém překoceném rameni tektonické vrásy dokazují normální pozici vrstev. Na téže lokalitě byla nalezena isoklinální vrása skluzového původu. Zdánlivý rozpor mezi strukturními indikátory (vztah kliváže a vrstevnatosti) a sedimentologickými indikátory (proudové stopy na spodních vrstevních plochách) je vysvětlován kombinací posloupných fází skluzově a tektonicky způsobeného vrásnění.
Abstrakt (anglicky)
   An apparent contradiction between structural and sedimentological indications commonly used for discrimination of the overturned and non-overturned beds during geological mapping was found at Paršovice, a site situated in the easternmost part of the European Variscides. An outcrop of folded Lower Carboniferous siliciclastics of the Culm facies lies on the NE margin of the Bohemian Massif, in the SE part of the Maleník Block (Moravia, Czech Republic). Flute casts in the steep overturned limb of a tectonic fold demonstrate the normal stratigraphic polarity of the bed. At the same site, a slump-related isoclinal fold was found. The apparent contradiction between structural (relation of cleavage and bedding) and sedimentological (flute casts on bed soles) indications is explained by a combination of successive phases slump- and tectonically-related folding.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014