Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
Další názvy
    Heavy mineral assemblages in clastic cave sediments of the Bohemian Karst
Autor
    Nešporová, M.
    Pudilová, Marta
    Táborský, Zdeněk
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
Poznámky
    Akce: 2002 ; Olomouc a Petrov nad Desnou
Výraz tezauru
    heavy minerals, cave sediments, fluvial sands, Bohemian Karst, oxygen isotopes
Klíčové slovo
    Asociace
    Českého
    Jeskynních
    Klastických
    Krasu
    Minerálů
    Sedimentech
    Těžkých
Abstrakt (česky)
   Český kras (ČK) je krasovou oblastí s mimořádně dlouhým vývojem a řadou paleokrasových jevů, vznikajících v několika fázích. Velká většina jeskyní a dalších krasových jevů ČK je do velké míry zaplněna klastickými sedimenty velmi proměnlivéhozrnitostního a minerálního složení a stáří. Dosud však byly podrobněji zkoumány jen sedimenty v jeskynních vchodech nebo ve výplních krasových depresí, obsahující buď paleontologické nebo archeologické nálezy, zatímco paleontologickysterilním sedimentům jeskynních facií byla věnována jen malá výzkumná pozornost. Pro studium hrubších jeskynních klastik (písků a štěrků) jsme se proto pokusili použít metodu výzkumu asociací těžkých minerálů v kombinaci se stanovením izotopového složeníVycházíme z předpokladu, že oba sledované parametry, tedy těžké minerály (TM) a průměrná hodnota d18O křemene lehké frakce, by měly v každém stadiu vývoje říční sítě charakterizovat jak povrchové akumulace toků i jeskynních klastik říčního původu.
Abstrakt (anglicky)
   Heavy mineral assemblages in clastic cave sediments of the Bohemian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014