Podrobnosti záznamu

Název
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
Autor
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Konference
    Svahové deformace a pseudokras (11.05.06-13.05.06 : Úštěk, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 111, č. 2
Strany
    s. 217-220
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Deep-seated block deformation in crystalline rocks in the Svratka river valley north-west of Tišnov town
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    crystalline rocks
    pseudokarst forms
    slope deformations
    Svratka river valley
    tectonics
Klíčové slovo
    Bloková
    Deformace
    Horninách
    Krystalických
    Severozápadně
    Svahová
    Svratky
    Tišnova
    údolí
Abstrakt (česky)
   V hlubokém, tektonicky založeném údolí Svratky jihovýchodně od obce Borač byly zjištěny 3 svahové deformace situované do krátkých svahových depresí zahloubených do příkrého levého svahu. Jsou vyvinuty v oblasti budovanými krystalickými horninami (bítešská ortorula) a na většině plochy mají starý charakter bez ostrých morfologických projevů. První - největší - lokalita dosahuje délky téměř 1 km a šířky 200 m. Její nejspodnější část protažená podél ostře zahloubené erozní rýhy byla aktivována v podobě blokového proudového sesuvu o délce 320 m a šířce 80 m, porušujícího hluboce skalní podloží. Z povrchových tvarů se kromě několika odlučných stěn a výrazného čela balvanité akumulace vyskytují četné tahové rozsedliny a pukliny a několik hlubších pseudokrasových dutin. Na základě morfologie bylo ve svahovém údolí rozlišeno 5 různě starých fází sesouvání.
   Ostatní dvě méně rozsáhlé svahové deformace se projevují akumulacemi na dnech dalších dvou depresí, jež jsou tvořeny pouze kamenitými deluvii vzniklými nejspíše geliflukčními procesy. Vývoj všech sesuvů byl predisponován kombinací silného tektonického porušení oblasti a relativně rychlého erozního zahlubování řeky Svratky.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether, 3 slope deformations were newly found out in the tectonically predisposed valley of the Svratka river south-east of the Borač village, all situated in short slope depressions within steep left valleyside. They evolved in the area build up of crystalline rocks (bíteš orthogneiss of the Moravicum) and they possess an old character without sharp morphological features within major part of its area. First - the largest - locality reaches length of 1 km and width of 200 m. Its lowest part extended along sharply cut erosion rill was activated in a form of deep-seated elongated landslide with a length of 320 m and width of 80 m, disturbing largely the bedrock. Several detachment walls, distinctive head of blocky accumulation, frequent tensile cracks and several deeper pseudokarst caverns are occuring on the surface within meso-forms. Altogether, 5 phases of landsliding were distinguished in the slope valley.
   The other two less extensive slope deformations display by accumulations on the bottoms of two futher depressions. The accumulations consist of stony deluvia originated most probably by gelifluction processes. The evolution of all landslides was predisposed by a combination of a strong tectonical disturbing of the region and a relatively rapid erosional down-cutting of the Svratka river.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012