Podrobnosti záznamu

Název
    CHRONOLOGICAL CONSTRAINTS ON THE PRE-OROGENIC HISTORY, BURIAL AND EXHUMATION OF DEEP-SEATED ROCKS ALONG THE EASTERN MARGIN OF THE VARISCAN OROGEN, BOHEMIAN MASSIF, CZECH REPUBLIC
Další názvy
    Chronologické záznamy o předorogenní historii, pohřbení a exhumaci spodnokorových hornin na východním okraji Variského orgenu, Český masív, Česká republika.
Autor
    Hegner, Ernst
    Konopásek, Jiří
    Kröner, Alfred
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Wendt, Immo
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    American Journal of Science
Svazek/č.
    Roč. 305, č. 5
Strany
    42
Rok
    2005
Výraz tezauru
    geochronology, high-grade metamorphism, tectonics, Bohemian Massif, European Variscides
Klíčové slovo
    ALONG
    BOHEMIAN
    BURIAL
    CHRONOLOGICAL
    CONSTRAINTS
    CZECH
    DEEP-SEATED
    EASTERN
    EXHUMATION
    HISTORY
    MARGIN
    MASSIF
    OROGEN
    PRE-OROGENIC
    REPUBLIC
    ROCKS
    VARISCAN
Abstrakt (česky)
   Klíčové litologie východního okraje Českého masívu byly datovány na zirkonech použitím U-Pb a Pb-Pb metod. Věky protolitů ukazují, že východní část orogenního kořene reprezentuje termálně změkčenou neoproterozoickou kůru zachovanou dále na východ jako mikrokontinent Brunie. Stáří zirkonů z vysoce metamorfovaných hornin spodní kůry a ze syn-konvergentní intruze v kůře svrchní naznačují, že ztlušťování a exhumace proběhly mezi 370 a 340 Ma. Závěrečný vývoj byl řízen SV-JZ orientovaným dextrálním transpresním střihem paralelním s okrajem Brunie a dextrální transtenzí spojenou s aktivitou podél labského litosférického zlomu. Tyto procesy pak byly doprovázeny 330-325 Ma syntektonickými intruzemi podél reaktivovaných litotektonických hranic.
Abstrakt (anglicky)
   Key lithologies of the eastern margin of the Bohemian Massif were dated using the U-Pb and Pb-Pb methods on zircons. Their protolith ages suggest that the eastern part of the orogenic root represents thermally softened Neoproterozoic crust preserved farther to the east as the Brunia microcontinent. Zircon ages for high-grade rocks of the lower crust and of a syn-convergence intrusion in the upper crust indicate that thickening and exhumation occurred between 370 and 340 Ma. Final evolution was characterized by NE-SW dextral transpressive shearing parallel to the Brunia margin as well as dextral transtension associated with activity along the Elbe lithospheric fault. These processes were accompanied by 330 to 325 Ma old syntectonic intrusions along reactivated lithotectonic boundaries.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014