Podrobnosti záznamu

Název
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
Další názvy
    Emise a možnosti geologického ukládáni CO2 v České republice
Autor
    Fott, Pavel
    Hladík, Vít
    Kolejka, Vladimír
    Lojka, Richard
    Vácha, Dušan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak Geological Magazine
Svazek/č.
    Č. únor
Strany
    13
Rok
    2009
Výraz tezauru
    greenhouse gases, carbon dioxide, CO2 capture and storage, CO2 emissions, CO2 storage capacity
Klíčové slovo
    CO2
    Czech
    Emissions
    Geological
    Possibilities
    Republic
    Storage
Abstrakt (česky)
   První část studie je zaměřena na emise skleníkových plynů v ČR, jejich vývoj a odpovídající národní politiku. Zevrubná inventura velkých bodových průmyslových zdrojů CO2 vychází jak z národního alokačního plánu, tak i z výsledků měření pro Evropský systém emisního obchodování. Druhá část studie se týká geologického členění České republiky a hodnocení sedimentárních pánví z hlediska vhodnosti a potenciálu pro geologické ukládání CO2. Bylo vyčleněno několik desítek nadějných lokalit, které představují všechny tři hlavní typy vhodných úložných struktur - hlubinné slané akvifery, ložiska uhlovodíků a netěžené uhelné sloje. Byl proveden první hrubý odhad úložné kapacity.
Abstrakt (anglicky)
   The first part of the study focuses on country-wide emissions of greenhouse gases, their development and related national policies. A comprehensive inventory of big industrial CO2 emission point sources includes both data from the National Allocation Plan and monitoring results for EU Emission Trading Scheme. The second part deals with the national geological setting of the Czech Republic. Sedimetary basins were evaluated regarding their suitability and potential for geological storage of CO2 and several tens of promising structures were selected, representing all the tree main types of potential storage structures - deep saline aquifers, hydrocarbon fields and unmined coal seams. The first rough assessment of storage capacity was made.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014