Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
Další názvy
    Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations - dinantian-culmian transition facies of Drahany Upland Viséan
Autor
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 1
Strany
    12
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Drahany Upland, transitional facies, Březina Formation, Podolí Formation, shales, volcaniclastic, chemical composition
Klíčové slovo
    Březinského
    Chemické
    Dinant-kulm
    Drahanské
    Facie
    Hornin
    Podolského
    Přechodové
    Složení
    Souvrství
    Visé
    Vrchoviny
Abstrakt (česky)
   Březinské souvrství je přechodovým typem sedimentace mezi sedimentací kalciturbiditů líšeňského souvrství a flyšovou turbiditní siliciklastickou sedimentací rozstáňského souvrství drahanského kulmu. Vulkanoklastika zjištěná v březinském souvrství svým chemickým složením odpovídají vulkanickým horninám vzniklým v geotektonickém prostředí aktivního kontinentálního okraje. Březinské břidlice mají poměrně proměnlivé minerální a chemické složení, což je dáno hlavně variabilním obsahem karbonátů (CaO = 0,53-0,98 hmot. %). Ve srovnání s břidlicemi rozstáňského a podolského souvrství vykazují březinské břidlice vyšší stupeň chemické zralosti, místy ale obsahují příměs vulkanického materiálu. V závislosti na množství karbonátu se v březinských břidlicích mění zastoupení Pb, Cu, As, Zn, Cd, Se a Sr. V porovnání s rozstáňskými břidlicemi mají březinské břidlice nižší obsahy Zr, Hf a velmi často také P, Ti. Březinské břidlice pravděpodobně sedimentovaly v podstatné méně prokysličeném mořském prost
   ředí než rozstáňské břidlice, případně to může též souviset s redukčními podmínkami během diagneze těchto břidlic.
Abstrakt (anglicky)
   Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations - dinantian-culmian transition facies of Drahany Upland Viséan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014