Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
Další názvy
    Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE Margin of the Bohemian Cretaceous Basin)
Autor
    Abrahám, Miloš
    Buriánek, David
    Čech, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. srpen
Strany
    14
Rok
    2009
Výraz tezauru
    heavy minerals, chemical composition, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    Chemické
    české
    Indikátor
    Jako
    Jižním
    Jv
    Křídové
    Minerálů
    Oblastí
    Okraj
    Okraji
    Pánve
    Sedimenty
    Složení
    Synklinály
    Těžkých
    Vysokomýtské
    Zdrojových
Abstrakt (česky)
   Studované vzorky z korycanských vrstev a bělohorského souvrství obsahují velmi podobné zastoupení těžkých minerálů. Ve všech vzorcích převažuje amfibol a granát a vždy jsou zastoupeny minerály typické pro horniny metamorfované v amfibolitové facii (staurolit, kyanit a někdy také sillimanit). Celkově složení frakce těžkých minerálů dobře souhlasí s předpokládaným zastoupením těžkých minerálů, které mohly být generovány ze zvětralých hornin poličského a svrateckého krystalinika.Sedimentární subpánev byla pravděpodobně dotována klastickým materiálem hlavně od západu a jihozápadu. Ve směru od V a JV probíhal transport materiálu pouze na vzdálenosti prvních kilometrů. Mořské sedimenty turonu obsahují těžké minerály, které byly derivovány z podobné snosové oblasti jako sedimenty cenomanu.
Abstrakt (anglicky)
   Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE Margin of the Bohemian Cretaceous Basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014