Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
Další názvy
    Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Autor
    Buriánek, David
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 89, č. 10
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    garnet, tourmaline, provenance
Klíčové slovo
    Chemismus
    Detritických
    Granátů
    Jemnozrnných
    Karpatské
    Neogenních
    Provenience
    Předhlubně
    Sedimentů
    Turmalínů-příspěvek
    Určení
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia chemismu detritických granátů a turmalínu z hornin karpatské předhlubně pomohly upřesnit představy o zdrojových oblastech a vývoji pánve. Výsledky studia turmalínu lze vysvětlit proveniencí z JZ a Z ležících zdrojových oblastí tj. hornin moldanubika a moravika. Nepravděpodobný je přínos ze svrateckého krystalinika. Nebyly zjištěny výrazné rozdíly pro sedimenty jednotlivých stratigrafických stupňů ani různých částí zájmové oblasti. Tuto uniformitu můžeme vysvětlit buď stabilním přínosem materiálu ze stejných zdrojových oblasti, nebo míšením materiálu z řady rozdílných zdrojů. Chemické složení turmalínu je v některých typech hornin značně podobné a v klasifikačních diagramech se jednotlivé skupiny výrazně překrývají. Pro horniny eggenburgu a ottnangu předpokládáme dominantní provenienci z hornin Českého masívu tj. z oblastí ležících západně a jihozápadně od depoziční pánve tj. moravika a moldanubika.
Abstrakt (anglicky)
   Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014