Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
Další názvy
    Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Autor
    Buriánek, David
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus.Moraviae, Sci.geol.
Svazek/č.
    Roč. LXXXIX2004, č. 1
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    active and pasive margin
    heavy minerals
    Neogene
    peripheral foreland basin
    provenance
Klíčové slovo
    Chemismus
    Detritických
    Granátů
    Jemnozrnných
    Karpatské
    Neogenních
    Provenience
    Předhlubně
    Sedimentů
    Turmalínů-příspěvek
    Určení
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia chemismu detritických granátů a turmalínu z hornin karpatské předhlubně pomohly upřesnit představy o zdrojových oblastech a vývoji pánve. Výsledky studia turmalínu lze vysvětlit proveniencí z JZ a Z ležících zdrojových oblastí tj. hornin moldanubika a moravika. Nepravděpodobný je přínos ze svrateckého krystalinika. Nebyly zjištěny výrazné rozdíly pro sedimenty jednotlivých stratigrafických stupňů ani různých částí zájmové oblasti. Tuto uniformitu můžeme vysvětlit buď stabilním přínosem materiálu ze stejných zdrojových oblasti, nebo míšením materiálu z řady rozdílných zdrojů. Chemické složení turmalínu je v některých typech hornin značně podobné a v klasifikačních diagramech se jednotlivé skupiny výrazně překrývají. Proto v některých případech nemusí být ani výrazná změna ve skladbě zdrojových hornin v klasifikačních diagramech patrná.
Abstrakt (anglicky)
   The study of chemistry of heavy minerals can be an effective tool for provenance analyses of clastic deposits. The chemistry of garnet and tourmaline from Neogene deposits of the Carpathian Foredeep (peripheral foreland basin) provided important data for the basin analyses. Chemistry of tourmaline points to the provenance from the Bohemian Massif (especially the Moldanubicum and the Moravicum). Study of garnet revealed significant differences of its chemistry in the Eggenburgian+Ottnangian deposits and Karpatian+Lower Badenian deposits. These differences together with the fact that Eggenburgian+Ottnangian deposits are typical with heavy mineral assemblages with relative low content of garnet whereas Karpatian and Lower Badenian deposits are typical with heavy mineral suite rich in garnet reflect important variation in the provenance and in the basin configuration. It Rocks of the Bohemian Massif (passive margin) were the sources of the studied Eggenburgian+Ottnangian deposits.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012