Podrobnosti záznamu

Název
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
Další názvy
    Chemické a minerální složení ortorul severovýchodní části moldanubika
Autor
    Breiter, Karel
    Čopjaková, Renata
    Gabašová, Ananda
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3-4
Strany
    14
Rok
    2005
Výraz tezauru
    orthogneiss, chemistry, petrology, mineralogy, Moldanubicum
Klíčové slovo
    Chemistry
    Mineralogy
    Moldanubicum
    Northeastern
    Orthogneisses
Abstrakt (česky)
   V sv. části Moldanubika byly rozlišeny dva typy spodnopaleozoických ortorul. Biotitické ortoruly se vyskytují ve vnějších částech areálu, kdežto leukokrátní dvojslídné ortoruly tvoří SV-JZ orientovaný pás v centru oblasti. Všechny typy ortorul jsou peraluminické. Nejvíce frakcionované dvojslídné ortoruly jsou obohaceny B, P, Sn a W a chemicky připomínají cínonosné granity. Typickými mineralogickými rysy jsou obohacení fosforem v obou živcích, běžná přítomnost turmalínu a občasný výskyt fosforem obohaceného granátu. Zirkon z frakcionovaných ortorul je často zonární a obohacený o P, U, Al, Fe a Sc. Pokus využít monazit pro datování magmatického protolitu ortorul se nezdařil, všechna získaná stáří jsou pozdně variská (316-327 Ma).
Abstrakt (anglicky)
   Two types of lower Palaeozoic orthogneisses were distinguished in the northeastern part of the Moldanubicum. Biotite orthogneisses are distributed in outer parts of the area, while leucocratic two-mica and muscovite-tourmaline orthogneisses form a SW-NE trending belt running through the entire area. All the rock types are peraluminous. The most fractionated two-mica orthogneisses are characterised by enrichment in boron, phosphorus, tin and tungsten and its chemical composition resemble tin granites. Typical mineralogical features comprise P-enrichment of both K-feldspar and albite, common occurrence of tourmaline (schorl) and occasionally phosphorus-enriched almandine-spessartine garnet. Zircon from fractionated orthogneisses is often zoned, and enriched in P, U, Al, Fe and Sc. Attempt to use monazite for age determination of magmatic precursor of orthogneisses was unsuccessful; all obtained ages are Variscan (316-327 Ma).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014