Podrobnosti záznamu

Název
    Data logger for measured data from boreholes
Další názvy
    Dataloger pro záznam měření ve vrtech
Autor
    Martinec, Tomáš
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics
Poznámky
    Akce: 2005/05/19 ; Trenčín
Výraz tezauru
    data logger, measuring, borehole, hardware, software
Klíčové slovo
    Boreholes
    Data
    Logger
    Measured
Abstrakt (česky)
   Součástí komplexního projektu VaV/660/2/03 ?Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin? byl hydrogeologický výzkum granitového masivu na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách. Hydraulické vlastnosti puklinového prostředí s nízkou propustností byly zkoumány modifikovanými vodními tlakovými zkouškami. Všechny testy byly provedeny etážově, na izolovaných úsecích vrtů pomocí pakrů. Tlakovými snímači bylo sledováno obtékání pakrů, vstupní tlak, spotřeba vtláčené vody a odezvy na 12 izolovaných etážích okolních vrtů. Data byla zaznamenávána pomocí nově vyvinutého dataloggeru. Datalogger je napájen dvěmi autobateriemi, má 24 vstupů pro snímače a ukládá data na Compact Flash kartu. Měření je řízeno z PC pomocí sériového vstupu RS232.
Abstrakt (anglicky)
   A part of complex project VaV/660/2/03 ?Development of a method of in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured matrix of compact rocks? was hydrogeological research of a granite massif in the Krušn hory Mts. Hydraulic properties of the fractured formation with low conductivity were investigated with modified water pressure tests. All tests were carried out on isolated borehole intervals separated by packers. Pressure transducers measured packers? circumfluence, test pressure, water input and responses in 12-isolated intervals of adjacent boreholes. Data were recorded with using the new developed data logger system. This data logger is powered from two car batteries, has 24 inputs for sensors and stores measured data to Compact Flash card into FAT16 file system. Measuring is controlled from PC by RS232 serial line.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014