Podrobnosti záznamu

Název
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
Autor
    Klusáček, Petr
    Krejčí, Tomáš
    Martinát, Stanislav
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 637-644
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Discussion about Energy Savings and Potential Threats of Energy Poverty at the Level of the Residental House (Case Study Lidická, Brno, Czech Republic)
    Rozsah: 8 s. : E
Předmětová kategorie
    Brno
    Czech Republic
    energy poverty
    energy savings
    residential house
Klíčové slovo
    Brno
    Bytového
    Chudobou
    Česká
    Diskuze
    Domu
    Energetických
    Energetikou
    Lidická
    Ohrožení
    Potenciální
    Případová
    Republika
    Studie
    úrovni
    úsporách
Abstrakt (česky)
   P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice energetických úspor a energetické chudoby na úrovni bytového domu. Pozornost je zam ěř ena na proces hledání cest vedoucích k energetickým úsporám a dále na to, zda n ě které investice nemohou vytvá ř et ohro ž ení energetickou chudobou u n ě kterých skupin aktér ů . Výsledky ukazují, ž e ve ř ejná finan č ní podpora energetických úspor m ůž e paradoxn ě zp ů sobovat za jistých podmínek vá ž né fina n č ní problémy ( zamítnutí finan č ní dotace) a m ůž e tak vytvá ř et i dal š í ekonomický tlak na skupinu aktér ů potenciáln ě ohro ž ených energetickou chudobou.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with issues of energy savings and energy poverty at the level of the residential house. The attention is focused on the process of searching of methods leading to energy savings and furthermore on the question, if some investments can create threats of energy poverty among some groups of actors. The results show that even public financial support for energy savings can cause at some conditions (rejection of financial support) serious financial problems and it can create further economic pressure on groups of actors who are potentially threatened by energy poverty.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014