Podrobnosti záznamu

Název
    Effect of small potassium-rich dykes on regional gamma-spectrometry image of a potassium-poor volcanic complex: A case from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Czech Republic
Další názvy
    Vliv tenkých, draslíkem bohatých žil na regionální gamaspektrometrický obraz draslíkem chudého vulkanického komplexu: příklad z vulkanického komplexu Doupovských hor, SZ České republiky
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Rapprich, Vladislav
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Volcanology and Geothermal Research
Svazek/č.
    Roč. 187, č. 1-2
Strany
    7
Rok
    2009
Výraz tezauru
    trachyte, gamma-ray survey, Doupovské hory Mts., Eger Graben, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Case
    Complex
    Czech
    Doupovské
    Dykes
    Effect
    Gamma-spectrometry
    Hory
    Image
    NW
    Potassium-poor
    Potassium-rich
    Regional
    Republic
    Small
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Ve vulkanickém komplexu Doupovských hor (DHVC) dominují bazaltické horniny s malými obsahy K, U a Th. Draslíková anomálie přesahující 2 atomová hm.% na ploše 2×6 km byla zjištěna leteckou bama-spektrometrií v centrální části DHVC. Následný terénní výzkum, podpořený laboratorními gama-spektrometrickými a chemickými analýzami odhalil existenci žilného roje trachytických hornin. Přítomnost takto výrazně diferencovaných hornin nebyla v DHVC dosud popsána. Žíly obvykle nepřesahují v tloušťce 1 m, ale obsah K se pohybuje v rozmezí 4 až 8 atomových hm.%. Vzhledem k vysoké koncentraci K a relativní četnosti žil, tyto výrazně modifikují regionální gamaspektrometrický obraz. Draslíková anomálie nemůže být vysvětlena Flurbühlským intruzivním tělesem, ve kterém převládají ijolity a essexity, všechny chudé na K (obvykle do 1,5 hm.%). Na druhou stranu, mnohem rozsáhlejší intermediární trachybazaltové lávy s obsahy K mezi 1,8 a 3 hm.% vyvolávají pouze drobné nebo nedetekovatelné anomálie.
Abstrakt (anglicky)
   The K-anomaly exceeding 2 atomic wt.% over an area of 2x6 km was defined by airborne gamma-spectrometry above the central part of the DHVC. The detailed field study, supported by field and laboratory gamma-spectrometry and geochemical analyses resulted in discovery of a K-rich trachytic dyke-swarm. The existence of differentiated rocks in the DHVC was unknown till present. These dykes are commonly less than 1 m wide, but their K content varies 4-8 atomic wt.%. Owing to this high-K composition and relative abundance of dykes, the dykes significantly modify the regional pattern of gamma-spectrometry data. The K-anomaly cannot be explained by the presence of Flurbühl intrusion dominated by ijolites and essexites, as all these rocks are poor in K, typically not exceeding 1.5 wt.%. On the other hand, much more extensive trachybasaltic lavas with K content varying within the range 1.8-3 wt.% cause only minor or undetectable anomalies.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014