Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
Další názvy
    Vývoj složení láv v sukcesy odkryté na Úhošti (svrchní oligocén až spodní miocén, severovýchodní okraj Doupovských hor, Česká republika)
Autor
    Holub, František
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Úhošť Hill, Doupovské hory Mts., lava-flow succession, basalt, picrobasalt, ankaramite.
Klíčové slovo
    Czech
    Doupovské
    Geochemical
    Hill
    Hory
    Lava
    Margin
    Miocene
    Mts
    NE
    Oligocene-Lower
    Republic
    Succession
    Úhošť
    Upper
    Variations
    Within
Abstrakt (česky)
   Studována byla sekvence devíti láv na vrchu Úhošť. Nejstarší, mírně diferencované, lávy mají složení tefrit/bazanit (TBU 28.66 Ma). Na nich leží o něco diferencovanější alkalický bazalt. Sukcese pokračuje lávami pikrobazaltu bohatými na vyrostlice (PU 26.38 Ma). Celá sekvence je zakončena lávami alkalického bazaltu (22.09 Ma). Všechny lávy byly patrně produkovány z jednoho přívodu. S ohledem na geochemická a izotopická data není možné tuto sekvenci interpretovat jako důsledek vyprazdňování jednoduchého zónovaného krbu. Předpokládáme existenci komplikovanějšího magmatického systému napojeného na jednu přívodní dráhu. TBU jsou blízké PU, ty druhé byly ovlivněny akumulací mafických vyrostlic. Bazalty tvoří samostatnou skupinu s vyvinutějším izotopickým složením Sr a Nd. Izotopické složení láv odráží směs plášťových zdrojů. Bazalty vznikly frakcionací jiného porcí magmatu, s větším podílem komponenty obohaceného pláště, nebo byly výrazněji kontaminovány kůrou.
Abstrakt (anglicky)
   Nine lavas were studied on Úhošť Hill. The oldest ones are slightly evolved tephrites/basanites (TBU - 28.7 Ma). These are overlain by more differentiated alkali basalt. Succession continues with picrobasaltic lavas rich in phenocrysts (PU 26.4 Ma). The succession is crowned by alkali basalts (22.1 Ma). All lavas were emitted from a common conduit. With respect to geochemical data, the sequence cann´t be interpreted in terms of exhausting of a simple magma chamber. More complex reservoir was attached to a single conduit system. The TBU and PU are closely related, the latter being derived by accumulation of mafic phenocrysts. The basalts form another group differ from the TBU and PU in more evolved isotopic compositions of Sr and Nd. The isotopic composition of the lavas seems to reflect mixed mantle sources. The basalts originated by fractionation of different magma batches that contained a higher proportion of the enriched mantle components or that were more contaminated with crustal
   material.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014