Podrobnosti záznamu

Název
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
Další názvy
    Geologický vývoj, litostratigrafie a ropný potenciál jurských sedimentů v předpolí flyšového pásma a karpatské předhlubně
Autor
    Adámek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 3
Strany
    1
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Jurassic. NE European Platform, Western Carpathians,,correlations,lithostratigraphy, regional-geological cross sections,thickness,facies and structure maps,model of the depositional topography,petroleum geology
Klíčové slovo
    Belt
    Carpathian
    Development
    Flysch
    Footwal
    Foredeep
    Geological
    Jurassic
    Lithostratigraphy
    Petroleum
    Potential
    Sediments
Abstrakt (česky)
   Pomocí karotážních křivek a reginálně geologických profilů byly korelovány hlavní litofacie (litostratigrafické jednotky)jury.Vývoj dogerských a malmských sedimentů je rozdílný.Klastické vývoje dogeru a karbonátové vývoje malmu mají z hlediska naftového zásadní význam. Strukturní mapa, faciální mapy a mapa mocností malmských sedimentů ukazují hlavní rysy strukturních elementů předtercierního reliéfu
Abstrakt (anglicky)
   The major lithofacies of the Jurassic strata were correlated in a set of well logs and regional cross sections.The development of both the Doggerian and the Malmian sediments is different.The Doggerian clastics and carbonate facies of the Malmian sediments play as a reservoir rocks the most role from petroleum point of view for the whole Jurassic strata.The structure contour map as well as the thickness map show the essential features and structure elements of the pre-Tertiary relief.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014