Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    Karpato-balkánská geomorfologická konference (08.09.2004-12.09.2004 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Strany
    67-79
Poznámky
    Překlad názvu: Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Alpine-Carpathian Foredeep
    Bohemian Massif
    tectonics
Klíčové slovo
    Českého
    Diendorfského
    Geomorfologie
    Jihovýchodním
    Jihozápadní
    Masivu
    Moravě
    Oblasti
    Okraji
    Rakousku
    Severovýchodním
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá všeobecným neotektonickým vývojem, hlavními současnými povrchovými tvary a klíčovými fázemi kenozoického geomorfologického vývoje oblasti diendorfského zlomu nacházející se ve styčné oblasti mezi jihovýchodním okrajem Českého masivu a alpsko-karpatskou předhlubní. Zdůrazněna je pozice území v rámci moravskoslezské zóny, paleozoického tektonického lineamentu protaženého ve směru SSV-JJZ. Částečná reaktivace starého zlomového pásma během alpinských pohybů ve Východních Alpách a v Západních Karpatech spolu s několika miocenními mořskými transgresemi vytvořily v okrajové části Českého masivu jedinečnou krajinu, která je charakteristická intenzivně rozčleněným krystalinickým reliéfem s mnoha exhumovanými tvary. Navržena je zjednodušená chronologie krajinného vývoje území založená na souhrnném vyhodnocení geologických, geomorfologických a geofyzikálních dat.
   Hlavní fáze tektonické segmentace je datována do období oligocénu až spodního neogénu, zatímco dnešní výškový kontrast mezi výše položeným krystalinickým terénem Českého masivu na severozápadě a nižším sedimentárním reliéfem předhlubně na jihovýchodě je pravděpodobně svrchnomiocenního až kvartérního stáří. Druhá fáze pohybů způsobila v prostoru relativně zvedlého bloku rozsáhlou denudaci miocenního sedimentárního pokryvu a značné zahloubení hlavních vodních toků.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution describes general neotectonic development, main present-day landforms and key stages of Cenozoic geomorphological evolution of the Diendorf Fault Area situated in the contact region between the SE margin of the Bohemian Massif and the Alpine-Carpathian Foredeep. The position of the area within the Moravo-Silesian Zone, a Palaeozoic tectonic lineament orientated NNE-SSW, is highlighted. The partial reactivation of old fault zones during Alpine movements in the Eastern Alps and Western Carpathians, together with several Miocene marine transgressions created in the marginal part of the Bohemian Massif a specific landscape, which is characterised by intensively fragmented crystalline topography with many exhumed landforms. Schematic chronology of landscape evolution in the area is proposed, based on integrated evaluation of geological, geomorphological and geophysical data.
   Major phase of tectonic segmentation is dated to the Oligocene - early Neogene period, while the actual altitudinal contrast between the higher elevated crystalline terrain of the Massif in the NW and the lower sedimentary relief of the Foredeep in the SE is likely of the Late Miocene - Quaternary age. Within the relatively uplifted block, the latter stage of differential movements induced large-scale denudation of the Miocene sedimentary cover and considerable incision of main streams.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012