Podrobnosti záznamu

Název
    High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
Další názvy
    Vysokotlaká metabazika z kutnohorského krystalinika: geologická pozice a petrologie exotických litologií podél členitého okraje moldanubika, Český masiv.
Autor
    Nahodilová, Radmila
    Štědrá, Veronika
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    23
Rok
    2009
Výraz tezauru
    eclogites, high pressure metamorphism, petrology, Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Along
    Bohemian
    Complex
    Exotic
    Geological
    High-pressure
    Hora
    Kutná
    Lithologies
    Margin
    Massif
    Metabasic
    Moldanubian
    Petrology
    Position
    Rocks
    Segmented
Abstrakt (česky)
   Článek sumarizuje nejnovější nálezy vysokotlakých metabazických hornin v kutnohorském krystaliniku a přilehlé části Moldanubika a poskytuje jejich strukturní, petrologické a geochemické charakteristiky a polymetamorfní vývoj vč. vysokotlaké metamorfní etapy.
Abstrakt (anglicky)
   The article summarizes recent findings of HP metabasic rocks in the Kutná Hora Complex and the adjacent part of the Modanubian Zone, and provides their structural, petrological and geochemical characteristics and metamorphic history including a high-pressure stage.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014