Podrobnosti záznamu

Název
    Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
Další názvy
    Rocks of teschenite association in the surroundings of Valašské Meziříčí
Autor
    Bubík, Miroslav
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    22
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Silesian Unit, rocks of teschenite association, mineralogy, petrology
Klíčové slovo
    Asociace
    Horniny
    Meziříčí
    Okolí
    Těšínitové
    Valašského
Abstrakt (česky)
   Studované horniny tvořily synsedimentární podmořské výlevy často provázené hyaloklastity a vulkanoklastickými horninami. Někdy vulkanity intrudovaly do sedimentů v podobě žil a drobných těles. Velmi často tvoří vulkanický materiál příměs v okolních sedimentech (hlavně jílovce a pískovce). Většina vulkanoklastik a část láv má výrazný podíl mandlí vyplněných sekundárními minerály. Výskyt dutin po plynech spolu s mikropaleontologickou interpretací prostředí potvrzují, že k erupcím docházelo v hlubokomořské pánvi nepřesahující zatím výrazně hloubku okolo 1000 nebo 2000 m. Šlo tedy o pánev charakteru Rudého moře či Středozemního moře, spíše než oceánské pánve. Magma většiny hornin reagovalo s mořskou vodou během svého vmístění do ještě nezpevněných sedimentů nebo při výlevu na mořské dno. Tyto procesy výrazně ovlivnily charakter erupcí. V důsledku interakce magmatu s mořskou došlo na okrajích těles k rychlému schlazení a dezintegraci horniny (vznik hyaloklastitů). Interakce s vodu také ovl
   ivnila fugacitu kyslíku ve zbytkové tavenině. Během chladnutí láv docházelo k sekundárním přeměnám v důsledku interakce s okolní mořskou nebo diagenetickou vodou a většina vulkanického skla společně s některými minerály (olivín, plagioklas) podlehla intenzivní alteraci. Vznikaly tak sekundární hořčíkem bohaté minerály, jako jsou chlority a minerály serpentinové skupiny. Velmi často krystalizoval také kalcit, který částečně zaplnil některé pseudomorfózy po olivínu a pyroxenu. Nové výzkumy potvrdily velký vliv hydrotermální alterace na minerální asociaci studovaných vulkanitů. Většina vulkanických hornin skupiny monchiquit-pikrit obsahuje jen zbytky původních magmatických minerálů. V důsledku hydrotermálních alterací a zvětrávání v některých případech zcela zmizely magmatické minerály a hornina se změnila na směs jílových minerálů, chloritů, křemene, albitu, zeolitů a karbonátů.
Abstrakt (anglicky)
   Rocks of teschenite association in the surroundings of Valašské Meziříčí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014