Podrobnosti záznamu

Název
    Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
Autor
    Dvořák, Petr
    Havlíček, M.
    Klusáček, Petr
    Kunc, Josef
    Martinát, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Pruhoniciana
Svazek/č.
    Roč. 106, -
Strany
    s. 35-44
Rok
    2014
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Driving Forces of Long-Term Changes of Industrialized Landscape (Case Study of Hrušov)
    Rozsah: 9 s. : E
Předmětová kategorie
    brownfields
    deindustrialisation
    Hrušov
    industrial landscape
    Ostrava
Klíčové slovo
    Dlouhodobých
    Hrušov
    Hybné
    Industrializované
    Krajiny
    Proměn
    Případová
    Síly
    Studie
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je na příkladu katastrálního území Hrušov (část městského obvodu Slezská Ostrava ve městě Ostrava na území České republiky) hodnocen vývoj krajiny a její prostorové využití a formování, a to od rychlé industrializace na počátku prů- myslové revoluce v první polovině 19. století, přes dynamickou až překotnou industrializaci ve druhé polovině 20. století, až po současný proces deindustrializace a opouštění průmyslových areálů a vzniku tzv. brownfi elds. Tento vývoj je sledován za pomoci starých a současných topografi ckých map, doplněný o analýzu historických a současných leteckých snímků a údajů o využití ploch z katastru nemovitostí. Důraz je kladen na hledání a souvislosti hlavních působících socioekonomických fak- torů a analýzu jejich odrazu v krajině.
Abstrakt (anglicky)
   In this contribution long-term landscape development and its spatial use and forming is followed on the example of cadastral area Hrušov (part of Slezská Ostrava city district in the city of Ostrava in the Czech Republic). Spatial landscape development of Hrušov has been observed since the beginning of Industrial Revolution in the fi rst half of the 19th century, over dynamic and even precipitous industrialisation during the second half of the 20th century, to nowadays process of deindustrialisation and occurrence of abandoned and neglected areas so called brownfi elds. Th is development is followed by use of historical and contemporary topographical maps, by use and analyses of historical and contemporary aerial pictures and completed by analyses of land use statistics from land registers. Emphasis is stressed on seeking of coherences of main driving socio-econom ic forces, factors and analyses of its refl ections in landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014