Podrobnosti záznamu

Název
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
Další názvy
    Hyperdraselné granulity z masívu Blanského lesa (moldanubická zóna, Český masív)
Autor
    Finger, Fritz
    Frýda, Jiří
    Janoušek, Vojtěch
    Krenn, Erwin
    Míková, Jitka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1-2
Strany
    40
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granulites, alkali feldspar syenites, high-pressure melting, geochemistry, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Blanský
    Bohemian
    Granulites
    Hyperpotassic
    Massif
    Moldanubian
    Revisited
    Zone
Abstrakt (česky)
   V granulitovém masívu Blanského lesa, tvořeném převážně alkalicko-vápenatými HP-HT Grt + Ky granulity, se vyskytují vzácná drobná tělesa hyperdraselných (K2O < 7 %, až c. 14 %, K2O/Na2O = 3.1-9.2 hm. %) granulitů s Grt nebo Px. Charakteristické jsou vysoké obsahy Cs, Rb, Ba a U při proměnném nabohacení Zr a Hf; obsahy některých HFSE (Ti, Nb a Ta) jsou extrémně nízké. Sr-Nd izotopické poměry dokládají odvození ze zralého korového zdroje (Eps337 -5.5; 87Sr/86Sr337 = 0.7109-0.7279). Saturační teploty apatitu jsou vysoké (1070 C), blízké publikovaným nezávislým odhadům teploty rekrystalizace alkalicko-vápenatých a hyperdraselných granulitů. Hyperdraselné granulity jsou interpretovány jako raně karbonské vyvřelé horniny. Zdrojové magma vzniklo zřejmě nízkým stupněm HP-HT, neeutektického parciálního tavení. Tato tavenina byla pravděpodobně vypuzena z běžných alkalicko-vápenatých granulitů blízko jejich HP-HT metamorfního klimaxu anebo v raných stádiích dekomprese.
Abstrakt (anglicky)
   In the Blanský les granulite Massif built mainly by felsic calc-alkaline HP-HT Grt + Ky granulite, occur rare small bodies of hyperpotassic (K2O < 7 %, up to c. 14 %, K2O/Na2O = 3.1-9.2 wt. %) granulite with Grt or Px. Characteristic are high concentrations of Cs, Rb, Ba and U at variable enrichments in Zr and Hf; contents some HFSE (Ti, Nb and Ta) are extremely low. The Sr-Nd isotopic ratios document the derivation from mature crustal sources (Eps337 -5.5; 87Sr/86Sr337 = 0.7109-0.7279). Ap saturation temperatures are high, close to the previously estimated conditions of (re)crystallization for both calc-alkaline and hyperpotassic granulites. The hyperpotassic granulites are interpreted as Viséan igneous rocks. The parental magma could have originated by low degrees of HP-HT, non-eutectic partial melting. The low-scale melt was most likely expelled close to the HP-HT metamorphic peak or at early stages of decompression from common Moldanubian calc-alkaline granulites.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014