Podrobnosti záznamu

Název
    Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří
Další názvy
    Bedřich Smetana's late years
Autor
    Mojžíšová, Olga
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
Strany
    13
Poznámky
    Akce: 2008/02/28 ; Plzeň
Výraz tezauru
    Bedřich Smetana
    loss of hearing
Klíčové slovo
    Bedřich
    Jak
    Prožíval
    Smetana
    Stáří
Abstrakt (česky)
   Po ohluchnutí B. Smetana ukončil veřejné aktivity, ztratil pevnou existenci a odešel do ústraní venkova. Lidská izolace, odtržení od hudebního a společenského života, průvodní jevy nemoci, obavy o existenci zásadně ovlivnily posledních deset let jeho života (1874-84) ve všech rovinách: osobní, rodinné, společenské, tvůrčí. Nadále se však snažil účastnit hudebního a společenského života a intenzivně tvořil. Tehdy vznikla téměř třetina jeho celoživotní tvorby. Především z autentických pramenů lze sledovat rostoucí zdravotní komplikace, promítající se do tvůrčího procesu (změny v intenzitě, rychlosti, způsobu kompoziční práce, v inspiraci), do soužití a komunikace s okolím, jeho rodinné poměry, finanční situaci. Toto období přineslo i významný posun recepce Smetanovy osobnosti a tvorby širokou veřejností: výrazné rozšíření jeho tvorby, celonárodní uznání a ocenění jeho zásluh (pocty a oslavné akce). Právě v tomto období se postupně vytváří obraz Smetany, tvůrce národní hudby.
Abstrakt (anglicky)
   The deafness stopped Smetana's public activities, he lost employment and retired to the country. Isolation, loss of contact with musical and social life, his illness and fear of low level of subsistence influenced last ten years of his personal, family, social and creative life (1874-84). He still tried to take part in musical and social life, and composed intensively: almost one third of his compositions were written in this time. The authentic documents especially help to follow the growing health complications, reflecting in his work (changes of intensity, speed and ways of composing, as well as inspiration), in his life and communication with his environment, his family and financial situation. This period also brought important changes of reception of Smetana's personality and works by the broad public: intensive spreading of his compositions, nationwide appreciation, and appraisal of his merits. In this period, Smetana's portrait of creator of the national music was gradually for
   med.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012