Podrobnosti záznamu

Název
    Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
Další názvy
    Lithic raw materials of pre-Neolithic settlement in South Bohemia
Autor
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Vencl, S. - Frohlich, J. - Horáček, I. - Michálek, J. - Pokorný, P. - Přichystal, A. : Nejstarší osídlení jižních Čech
Poznámky
    Počet výtisků: 500
Výraz tezauru
    South Bohemia - Paleolithic - Mesolithic - chipped artefacts - raw materials
Klíčové slovo
    Čechách
    Jižních
    Kamenné
    Osídlení
    Předneolitického
    Suroviny
Abstrakt (česky)
   Surovinové spektrum jihočeských předneolitických lokalit je neobyčejně pestré díky využívání lokálních neobvyklých materiálů. Z nich je třeba zdůraznit křemičité zvětraliny serpentinitů a dalších metamorfovaných hornin (opály, chalcedony, plazmy, siliciofity) a minerály pegmatitů (křišťál, růženín, citrín, záhněda). Byly rovněž štípány lokální křemence typu Lipnice, zřejmě jen ojediněle vltavíny, unikátní je využívání kyselých žlných subvulkanitů, nepodařilo se určit provenienci vrstevnatých rohovců typu Putim. Z importovaných surovin sehrály nejvýznamnější roli silicity bavorské jury, které pocházejí hlavně z izolovaných reliktů u Pasova (ortenburská jura, typ Flintsbach), deskovitý rohovec (plattensilex)z Franské Alby, eratické silicity ze sedimentů kontinentálního zalednění s. Čech nebo Německa, rohovec typu Český kras, křemence Mostecka, radiolarity, ojediněle rohovce typu Krumlovský les, obsidián, radiolarit typu Szentgál, silicity krakovsko-čenstochovské jury,čokoládový silicit.
Abstrakt (anglicky)
   The raw material spectrum of lithic chipped artefacts at pre-Neolithic sites in South Bohemia is unusually various because of the local specific minerals and rocks utilization. At the first place, it is necessary to underline flaking of siliceous weathering products of serpentinites (and other metamorphic rocks) such are opal, chalcedony, plasma and siliciophites. Besides it there were used minerals of pegmatites or quartz dykes (rock crystal, rose and smoky quartz, citrine). There were chipped also local orthoquartzites of the Lipnice type, Permian acid subvolcanites, chert of the Putim type, moldavites. Among imported raw materials, the most important role played silicites (flints) from the Ortenburg Jurassic near Passau, layered silicite (Plattensilex) from Frankische Alb, silicite of glacigene sediments, orthoquartzites of the Most region etc.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012