Podrobnosti záznamu

Název
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
Další názvy
    Clasification of the ceramic and the micro-petrography analysis. The Sample examples of the Middle and Young Bronze Age from Přáslavice, dis. Olomouc.
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Šabatová, Klára
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
Strany
    10
Poznámky
    Akce: 2003/10/15 ; Opava
Výraz tezauru
    Bronze Age
    ceramic
    Lausitz culture
    micro-petrography analysis
    Tumulus culture
    Urnfield period
Klíčové slovo
    Bronzové
    Doby
    Keramiky
    Klasifikace
    Mikropetrografické
    Mladší
    Okr
    Olomouc
    Přáslavic
    Příklad
    Rozbory
    Střední
    Vzorků
Abstrakt (česky)
   Lokalita umožňuje porovnat vlastnosti keramiky dvou období osídlení - mohylové kultury a lužické fáze KLPP, a také srovnat keramický materiál z lužického sídliště a současného pohřebiště. Makroskopicky byly vyčleněno 10 keramických tříd. Pro následný mikropetrografický rozbor bylo vybráno 40 vzorků keramiky. Výsledkem mikropetrografických rozborů mělo být i ověření vnitřní stejnorodosti makroskopicky vyčleněných keramických tříd. Při mikroskopickém hodnocení vzorků byly pozorovány tenké výbrusy (0,03 mm) v procházejícím nebo polarizovaném světle mikroskopu a sledovány byly: mikrostruktura, charakter pojiva, zrnitost, porozita, zastoupení minerálů, hornin a cizorodých látek a na základě těchto vlastností i teplota výpalu. Zajímavý je také sledovaný vývoj teplot. Zatímco u keramiky přiřazované kultuře mohylové převažují teploty mezi 600-750 C, u keramiky z objektů lužické fáze KLPP teploty kulminují mezi 700-900 C.
Abstrakt (anglicky)
   This paper discus the outcomes of the micro-petrography analysis of the 40 ceramic samples from Middle and Young Bronze Age from Přáslavice. By the ceramic of the Middle Bronze Age predominate temperatures between 600-750 C degrees, by the ceramic of the Lausitz Phase of the Lausitz Urnfield Culture culminate the temperatures between 700-900 C degrees.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012