Podrobnosti záznamu

Název
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
Další názvy
    Svrchnomiocénní vulkanizmus Českého středohoří (oherský příkop, severní Čechy)
Autor
    Cajz, Vladimír
    Erban, Vojtěch
    Pécskay, Zoltán
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 6
Strany
    15
Rok
    2009
Výraz tezauru
    volcanostratigraphy, geochemistry, K-Ar dating, České středohoří , Upper Miocene, Štrbice Formation, cinder cone, basanite
Klíčové slovo
    Activity
    Bohemia
    České
    Graben
    Late
    Miocene
    Mountains
    Northern
    Ohře/Eger
    Středohoří
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Povrchové produkty svrchnomiocénního vulkanizmu byly zjištěny v západní části vulkanického komplexu Českého středohoří. Jejich K-Ar stáří (9,59; 9,61 a 11,36 Ma) odpovídají stáří nejmladšího intruzivního systému v oblasti. Nově zjištěná tělesa jsou reprezentována struskovými a lávovým kuželem s relikty lávových proudů. Primitivní chemizmus bazanitů, Sr a Nd isotopické poměry jsou podobné jako u produktů prvního a třetího souvrství CSVC. Prokázaná existence povrchových produktů nejmladšího vulkanického souvrství s jasnými superpozičními vztahy k sedimentárním souvrstvím a chemizmus nejmladších magmat podporuje stratigrafické schéma CSVC. Erupční styl nejmladšího souvrství byl čistě magmatický (strombolský) bez freatického ovlivnění.
Abstrakt (anglicky)
   First occurrences of superficial bodies of Late Miocene volcanic activity were found in the w. part of the České středohoří Volcanic Complex. Their K-Ar ages (9.59, 9.61 and 11.36 Ma) correspond to the age of alkaline basaltic rocks of the youngest known Intrusive System of this area. These bodies are represented by superficial products: two scoria cones with remnants of lava flows and one exclusive lava flow produced from a lava cone. Their primitive (basanitic) chemical composition, Sr (0.70347 - 0.70361) and Nd (0.51279 - 0,51284) isotope ratios are similar to the products of the first and third volcanic formation of the CSVC. The proved existence of superficial products, together with clear superposition relations to sedimentary formations and the chemical character of the youngest magmas support the stratigraphic scheme of volcanic activity in the České středohoří Mts. Eruptive style of the youngest formation volcanoes was purely magmatic (Strombolian) with no phreatic influence.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014