Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
Další názvy
    Lithostratigraphy of the Klabava Foramation (Ordovician of the Prague Basin) and ist relationships to fossils and taphonomy
Autor
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Petr Kraft Ordovician, Klabava Formation, Prague Basin, lithostratigraphy, fossils, taphonomy
Klíčové slovo
    Klabavského
    Litostratigrafie
    Obsahu
    Ordovik
    Paleontologickému
    Pánve
    Pražské
    Souvrství
    Tafonomii
    Vztahy
Abstrakt (česky)
   V klabavském souvrství, které je tvořeno několika typickými faciemi, byly stanoveny tři členy olešenské vrstvy, mýtské břidlice a ejpovické vrstvy.Fosilní společenstva těchto členů jsou odlišná.
Abstrakt (anglicky)
   In the Klabava Formation, consisting of several facies, three members – Olesna Member, Myto Shale and Ejpovice Member – have been established. The fossil associations of those members differ.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012