Podrobnosti záznamu

Název
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
Další názvy
    Nízkotlaké granulity Lišvského masivu, Jižní Čechy: Viséjská metamorfóza pozdně devonských obloukových plutonitů
Autor
    Braithwaite, Colin J.R.
    Erban, Vojtěch
    Finger, Fritz
    Friedl, Gertrude
    Gerdes, Axel
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Petrology
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 4
Strany
    40
Rok
    2006
Výraz tezauru
    low-pressure granulites, geothermobarometry, laser-ablation ICP-MS zircon dating, whole-rock geochemistry, Sr?Nd isotopes, Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Arc
    Bohemia
    Devonian
    Granulites
    Late
    Lišov
    Low-pressure
    Massif
    Metamorphism
    Plutonic
    Rocks
    Southern
    Viséan
Abstrakt (česky)
   Lišovský masiv se liší od okolních granulitových těles moldanubické zóny jižních Čech vyším podílem intermediárních až mafických a ortpyroxenických hornin, asociovaných se spinelovými peridotiry, zato bez přítomnosti eklogitů. Protolit mafických až intermediárních granulitů(kvarcdioritický až tonalitický) krystalizoval cca. před 360-370 Ma, jak dokládají LA ICP-MS U-Pb stáří hojných zirkonů s dobře zachovanou magmatickou zonalitou. Silně metamorfně rekrystalizované zirkony dávají stáří 330-340 Ma, obdobně jako ostatní moldanubické granulity. Maximální metamorfní podmínky pro naprostou většinu lišovských granulitů pravděpodobně nepsáhly 800-900 C při 4?5 kbar; teplota ekvilibrace pro pyroxenické granulity byla 670-770 C. Předpokládáme, že mafické až intermediární lišovské granulity vznikly ve Visé metamorfozou metaaluminických, středně draselných vápenato-alkalických plutonických hornin, které vznikly ve střední kůře pozdně devonského magmatického oblouku.
Abstrakt (anglicky)
   The Lišov Massif differs from neighbouring granulite bodies in the Moldanubian Zone of S Bohemia in including a higher proportion of intermediate?mafic and orthopyroxene-bearing rocks, associated with spinel peridotites but lacking eclogites. The protoliths of the mafic-intermediate granulites (quartz-dioritic and tonalitic) crystallized c. 360?-70 Ma ago, as indicated by LA ICP-MS U-Pb ages of abundant zircons with well-preserved magmatic zoning. Strongly metamorphically recrystallized zircons give ages of 330-340 Ma, similar to those of other Moldanubian granulites. For the overwhelming majority of the Lišov granulites peak metamorphic conditions probably did not exceed 800-900 C at 4?5 kbar; the equilibration temperature of the pyroxene granulites was 670-770 C. The mafic-intermediate Lišov granulites are thought to have originated during Vise´an metamorphic overprinting of metaluminous, medium-K calc-alkaline plutonic rocks that formed the mid-crustal root of a Late Devonian magmat
   ic arc.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014