Podrobnosti záznamu

Název
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
Další názvy
    Magmatic and postmagmatic evolution of monchiquite-picrite rock group in the surroundings of Valašské Meziříčí
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Silesian Unit, petrology, picrite, monchiquite, pyroxene, hydrothermal alteration
Klíčové slovo
    Hornin
    Magmatický
    Meziříčí
    Monchiquit-pikritové
    Okolí
    Postmagmatický
    Skupiny
    Valašského
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Studované horniny tvořily synsedimentární podmořské výlevy často provázené pyroklastiky nebo intrudovaly do sedimentů v podobě žil a drobných těles. Někdy se střídaly polohy láv a pyroklastik. Velmi často tvoří tufitický materiál příměs v okolních sedimentech (tufitické vápence, jílovce a pískovce). Pyroklastika měla buď charakter lapilových až popelových tufů s výrazným obsahem skla nebo se jednalo o lapilové tufy s drobnými bombičkami. Místy vznikaly aglomerátové lávy případně granulátové lávy a někdy se zachovaly polohy polštářových ("pillow") láv. Nové výzkumy potvrdily velký vliv hydrotermální alterace na minerální asociaci studovaných vulkanitů. Většina vulkanických hornin skupiny monchiquit-pikrit obsahuje jen zbytky původních magmatických minerálů. V důsledku hydrotermálních alterací a zvětrávání v některých případech zcela zmizely magmatické minerály a hornina se změnila na směs jílových minerálů, chloritů,křemene, albitu, zeolitů a karbonátů.
Abstrakt (anglicky)
   Magmatic and postmagmatic evolution of monchiquite-picrite rock group in the surroundings of Valašské Meziříčí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014