Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: A record of helical magma flow?
Další názvy
    Magnetická stavba říčanského granitu, Český masiv: Záznam helikálního toku?
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Janoušek, Vojtěch
    Trubač, Jakub
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Volcanology and Geothermal Research
Svazek/č.
    Roč. 181, č. 1-2
Strany
    10
Rok
    2009
Výraz tezauru
    anisotropy of magnetic susceptibility (AMS)
    anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), Bohemian Massif, granite magma flow, pluton
    Bohemian Massif
    granite
    magma flow
    pluton
Klíčové slovo
    Bohemian
    Fabric
    Flow
    Granite
    Helical
    Magma
    Magnetic
    Massif
    Record
    Říčany
Abstrakt (česky)
   Říčanský pluton reprezentuje mělkou intruzi eliptického průřezu. Okraj plutonu je tvořen více frakciovaným výrazně porfyrickým granitem, kdežto vnitřní část zaujímá méně vyvinutý nevýrazně porfyrický granit. Mezoskopické foliace jsou paralelní s okrajem plutonu a korespondují dobře s magnetickými (AMS) foliacemi. Magnetické lineace na okraji plutonu upadají pod mělkým úhlem (0-20°) a jsou paralelní s okrajem. Naopak v centru jsou indikovány magnetické lineace strmé (60-70°) s variabilními směry. Tyto stavby v plutonu interpretujeme jako výsledek tzv. helikálního toku, podle něhož rychlejší subvertikální tok, ve středu plutonu, s nižší viskozitou a obsahem vyrostlic K-živců, generoval subhorizontální tok s vyšší viskozitou a obsahem vyrostlic K-živců ve vnější části plutonu.
Abstrakt (anglicky)
   The Říčany pluton represents an elliptical shallow-level intrusion made up of outer, more fractionated, strongly porphyritic granite and inner, less evolved, weakly porphyritic granite. Mesoscopic foliation defines an onion-skin pattern and corresponds well with the magnetic (AMS) foliations. Magnetic lineation plunges shallowly (0-20°) and is sub-parallel to the contact in the outer part of the pluton, whereas in the pluton center lineation dips steeply (60-70°) with variable trends. We interpret the fabrics in the pluton as being a result of helical flow, whereby faster subvertical flow in low-viscosity pluton center generated subhorizontal flow in outer, higher-viscosity (phenocryst-rich) margin.

   The Říčany pluton represents an elliptical shallow-level intrusion made up of outer, more fractionated, strongly porphyritic granite and inner, less evolved, weakly porphyritic granite. Mesoscopic foliation defines an onion-skin pattern and corresponds well with the magnetic (AMS) foliations. Magnetic lineation plunges shallowly (0?20°) and is sub-parallel to the contact in the outer part of the pluton, whereas in the pluton center lineation dips steeply (60?70°) with variable trends. We interpret the fabrics in the pluton as being a result of helical flow, whereby faster subvertical flow in low-viscosity pluton center generated subhorizontal flow in outer, higher-viscosity (phenocryst-rich) margin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014