Podrobnosti záznamu

Název
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
Další názvy
    Metabazity pestré skupiny jihočeského Moldanubika - jejich petrologie, geochemický charakter a možná petrogeneze
Autor
    Drábek, Milan
    Erban, Vojtěch
    Janoušek, Vojtěch
    Vokurka, Karel
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 1
Strany
    34
Rok
    2008
Výraz tezauru
    amphibolites, petrology, whole-rock geochemistry, Nd isotopes, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Bohemia
    Character
    Geochemical
    Group
    Metabasic
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Petrology
    Possible
    Rocks
    Southern
    Varied
    Zone
Abstrakt (česky)
   Metabazity tvoří důležitou součást chýnovské a českokrumlovské jednotky pestré skupiny Moldanubika v J Čechách. Datový soubor je dominován EMORB tholeiitickými bazalty vzniklými raně paleozoickým tavením silně ochuzeného plášťového zdroje (Eps500 = +8.6 až +9.4; TDM = 0.43-0.50 Ga). Složení ostatních vzorků odráží svrchně korovou kontaminaci (Eps500 = +3.1 až +1.3, progresivní obohacení Th, a ochuzení Nb, P a Ti). Mnohem menší skupina amfibolitů je charakterizována příkrými REE vzory a vysokými obsahy HFSE (Nb, Ta, Zr a P). Má afinitu k OIB, přičemž zdrojová magmata byla generována nízkým stupněm parciálního tavení hlubokého (granátického) astenosférického plášťového zdroje (Eps500 = +4.5 až +6.1). Předpokládané tektonické prostředí byla kůra ztenčená díky raně paleozoické extenzi, vedoucí v důsledku až k fragmentaci severního okraje Gondwany. Podřízená OIB komponenta byla pravděpodobně přidána stoupajícím plášťovým chocholem.
Abstrakt (anglicky)
   Metabasic rocks are important constituent of the Chýnov and Český Krumlov units in the Varied Group (Moldanubian Zone, S Bohemia). The dataset is dominated by EMORB-like tholeiite basalts spanning from Early Palaeozoic melting of a depleted mantle source (Eps500 = +8.6 to +9.4; TDM = 0.43-0.50 Ga). Composition of the remaining samples reflects upper crustal contamination (Eps500 = +3.1 to +1.3, progressive enrichment in Th, as well as depletion in Nb, P and Ti). A much smaller group of amphibolites is characterised by steep REE patterns and high HFSE contents (Nb, Ta, Zr and P). It is of an OIB affinity, with parental alkali basalt generated by a low degree of partial melting of a deep, garnet-bearing asthenospheric mantle source (Eps500 = +4.5 to +6.1). Overall, the likely tectonic setting was attenuated lithosphere, subjected to an Early Palaeozoic extension, leading eventually to fragmentation of the northern Gondwana margin. The minor OIB component was probably added by a rising ma
   ntle plume.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014