Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané
Další názvy
    Micropetrographic analyses of settlement ceramics from Kostelec na Hané
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2006 ; České Budějovice
Výraz tezauru
    Archaeometry
    micropetrographic analyses
    pottery
    technology
Klíčové slovo
    Hané
    Keramiky
    Kostelce
    Mikropetrografické
    Rozbory
    Sídlištní
Abstrakt (česky)
   Mikropetrografické analýze bylo podrobeno 21 artefaktů sídlištní keramiky z Kostelce na Hané. Na základě makroskopického byla keramika vytříděna do několika skupin. Z každé vyčleněné skupiny bylo vybráno několik typických keramických vzorků, které byly hodnoceny mikroskopicky, zcela nezávisle na vytvořených skupinách. Sídliště v Kostelci na Hané je navíc perspektivní i pro možné a navazující srovnání analýz keramiky z blízkého žárového pohřebiště. Tato lokalita nám poskytuje jedinečnou možnost studovat germánskou sídlištní i funerální keramiku na poměrně malém prostoru, kde lze předpokládat těžbu keramických surovin ze stejných zdrojů a dovoluje tak charakterizovat shody a rozdíly v technologii výroby keramiky. V souboru bylo identifikován několik keramických surovin. Lze mezi nimi rozlišit spraše, cihlářské jíly, vápnité jíly a drcené jílové až prachové břidlice (nebo jejich eluvium). Keramika skupiny V. obsahuje úlomky hornin typické pro snosovou z oblasti Hrubého Jeseníku.
Abstrakt (anglicky)
   Micropetrographic analyses of 21 artefacts of mostly Germanic settlement ceramics from Kostelec na Hané were done. Based on the micropetrographic analyses, the ceramic samples were divided into several groups. From each group, a few typical samples were chosen and microscopically evaluated independently on the created groups. A few ceramic raw materials were identified there. Loesses (group III, VI), brick clays (group II), calcareous clays (group IV, V), and crushed clay to silty shales or their weathering residues (group I). Samples from group V contain rock fragments typical for the region of Hrubý Jeseník. Answering the question if this group of ceramics was imported to the settlement in Kostelec na Hané is very complicated without a detailed geological survey. Many of the used plastic raw materials are common for the ceraimics sets; preference of any of them was not observed. Burning temperatures were adjusted to the type of raw material.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012