Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
Údaj o odpovědnosti
    Zoltán Bacsó, Rudolf Ďuďa
Další názvy
    Mineralogical-geochemical zonality of the Remetské Hámre deposit
Autor
    Bacsó, Zoltán
    Ďuďa, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 75-76
Předmětová skupina
    alterace
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    zonálnost
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Remetské Hámre
Klíčové slovo
    Hámre
    Ložiska
    Mineralogicko-geochemická
    Remetské
    Zonalita
Abstrakt (česky)
   Polymetalické ložisko Remetské Hámre se nalézá v rudním rajonu Vihorlatu. Časově a geneticky je spjaté se svrchnosarmatskými intruzemi. V jádru rudonosné struktury (vulkanotektonická zóna Morské oko) jsou na tělesa sekundárních kvarcitů a Al-metasomatitů vázány výskyty minerálů Bi, molybdenitu, topazu, korundu, andalusitu a j. V okolí je zóna sulfidů žilníkově-žilného typu - sfalerit, galenit, pyrit, pyrhotin, markazit, boulangerit, bournonit, antimonit, křemen, baryt, v hlubších partiích chalkopyrit. Externí zónu tvoří cinabarit-opál-chalcedon-jílové minerály. Tato laterální zonálnost v hrubých rysech platí pro celou oblast mezi Michalovci a Ladomířovem. Mineralizace má plutogenní charakter, je spjatá s dioritovými a granodioritovými intruzemi. Nepředpokládá se výskyt Cu-porfyrového typu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012