Podrobnosti záznamu

Název
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
Další názvy
    Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno, Líšeň
Autor
    Bubík, Miroslav
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Pospíšil, Oto
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, heavy minerals, Foraminifera, variegated beds, terrestrial deposits
Klíčové slovo
    Areálu
    Brně-Líšni
    HVS-2
    Miocénní
    SAKO
    Sedimenty
    Spalovny
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Na základě litologie, studia průsvitných těžkých minerálů a petrografie psefitické frakce bylo vymezeno 6 hloubkových intervalů ve vrtu HVS-2 v areálu Spalovny v Brně-Líšni. Písčité štěrky ve svrchní části profilu považujeme za součást tuřanské terasy (pleistocén). Odlišné podložní spodnobadenské písčité štěrky představují sedimenty hrubozrnných delt. V jejich podloží byly studovány hnědošedé jíly, které na základě redeponované marinní foraminiferové fauny s Globorotalia cf. bykovae lze považovat za svrchní karpat nebo mladší. Níže se nacházejí písky a pestré jíly a silty pravděpodobně stejného stáří, představující nejspíše kontinentální sedimenty. Bazální nevytříděné šedozelené jílovité písky nejasného stáří jsou zřejmě aluviálního původu. Celý profil v podloží klastik spodního badenu nelze jednoznačně přiřadit k žádné litostratigrafické jednotce vymezované v okolí Brna.
Abstrakt (anglicky)
   Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno, Líšeň
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014