Podrobnosti záznamu

Název
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
Další názvy
    Marine sediments of the Lower Badenian marginal facies in Olomouc
Autor
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2001 ; 19.-20. 4. 2001 Brno
Výraz tezauru
    fossils
    Lower Badenian
    marginal facies
    Olomouc
    sediments
Klíčové slovo
    Badenu
    Facie
    Mořské
    Okrajové
    Olomouci
    Sedimenty
    Spodního
Abstrakt (česky)
   Jsou prezentovány výsledky geologického a paleontologického studia miocenních sedimentů z vrtů a sond v historickém jádru Olomouce.Jedná se o písčité vápence a vápnité pískovce s výrazně mělkovodní makro- a mikrofaunou a řasami, které směrem k SZ přecházejí do facie vápnitých jílů s vložkami písků s ojedinělými čočkami písčitých vápenců.Sedimenty náleží nejspíše k okrajové facii spodního badenu Hornomoravského úvalu a ukládaly se na sz. svahu Michalského vrchu, který v té době byl souší.
Abstrakt (anglicky)
   The article presents the results of the geological and paleontological study of Miocene sediments found in boreholes and test pits made in the historical centre of the town Olomouc.The sandy limestones and calcareous sandstones with a relatively rich fossil macro- and microfauna and algae are passing northwestwards into the facies of calcareous clays with the intercalations of sands and isolated lentils of sandy limestones. The studied sediments belong most probably to the marginal facies of the Lower Badenian sediments of the Hornomoravský Vale. They accumulated on the northwestern slope of the Michalský Hill, which represented a dry land at that time.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012