Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
Autor
    Kirchner, Karel
    Svobodová, E.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 3
Strany
    s. 172-174
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Possibilities of studying anthropogenic changes of river networks using examples from the Sázava and the Svitava catchments
    Rozsah: 3 s. : P
Předmětová kategorie
    anthropogenic changes
    protected areas
    quantification human impact
    river bed
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Možnosti
    Povodí
    Příkladech
    říční
    Sázavy
    Sítě
    Studia
    Svitavy
    Změn
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zaměřuje na sledování antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy a dopadů těchto změn na vodní režim a ráz krajiny. Na základě terénního výzkumu a studia mapových podkladů byly stanoveny 4 kategorie úprav vodních toků: I) napřímení vodního toku, II) napřímení vodního toku se zpevněním (vegetací, záhozem, dřevem), III) napřímení vodního toku a úplné zpevnění břehu, IV) zatrubnění koryta. Studovaná území jsou významná z hlediska povrchových a podzemních vod. Přestože jsou obě horní povodí součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v minulosti zde došlo k rozsáhlým intervencím do přirozené říční sítě. Největší zásahy byly spojeny s velkoplošnými pozemkovými úpravami, s výstavbou a rozvojem sídel a komunikací. V těchto hydrologicky významných oblastech byla upravena více jak 1/2 vodních toků.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is focused on the observation anthropogenic changes of river network in the Sázava and the Svitava Upper River Basins and impact of these changes on the water regime and the landscape character. Four categories of these changes were elaborated on the basis of field research and studying of geodata: I) channel straightening, II) bank reinforcement with stones and plants, III) bank reinforcement with stone wall, and IV) piped watercourse. Study areas are important from the point of view of surface and underground water. To intensive interventions in the natural river network were performed in model areas in recent history although they are part of the natural water accumulation. The most interventions were associated with large land consolidation, with the construction, and development of settlements and roads. In these hydrologically important areas were modified more than half of watercourses.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014