Podrobnosti záznamu

Název
    Moulting in Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites of the Prague Basin. Preliminary observations
Další názvy
    Exuviace ordovických dalmanitoidních a akastoidních trilobitů pražské pánve. Předběžná pozorování.
Autor
    Bruthansová, Jana
    Budil, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Acta
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 4
Strany
    11
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Dalmanitacea, Acastacea, Trilobita, moulting, Ordovician, Silurian
Klíčové slovo
    Acastoid
    Basin
    Dalmanitoid
    Moulting
    Observations
    Ordovician
    Prague
    Preliminary
    Trilobites
Abstrakt (česky)
   Je prezentován přehled předpokládaných pozicí exuviace u českých ordovických dalmanitoidních a akastoidních trilobitů. Pět hlavních pozicí je popsáno, ale některé jejich kombinace jsou také rozšířeny. Variabilita předpokládaných mechanismů exuviace je překvapivě vysoká, zejména u střednoordovických druhů. Všechny anebo téměř všechny pozice se mohou vyskytovat u jednoho druhu. U pokročilých zástupců převládá pouze několik způsobů exuviace. Přesto, výskyt hlavních způsobů exuviace je považován za omezený morfologicky, nikoli vzájemnou fylogenetickou příbuzností studovaných skupin trilobitů. Funkcionalita lícního švu během ontogeneze je diskutována, zejména ve vztahu k silurským zástupcům.
Abstrakt (anglicky)
   A review of the supposed moulting positions of the Bohemian Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites is presented. Five main moulting positions are described, but some combinations of these are also widespread. The variability of the supposed moulting mechanisms is surprisingly high, especially in Middle Ordovician taxa. All and/or almost all moulting positions may occur together even within a single species. In advanced representatives, only a few of the described mechanisms prevail. Nevertheless, the occurrence of the moulting positions in the Bohemian Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites is considered to be constrained by the overall body morphology, rather than the result of phylogenetical relations. Functionality of the facial suture in these groups during the ontogeny and phylogeny is discussed, especially in relation to the Silurian representatives.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014