Podrobnosti záznamu

Název
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
Autor
    Nováková, Eva
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 651-659
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: New Energy Landscape: Spatial Delimitation Based on the Location of Selected Renewable Sources (Case Study Area - Czech Republic)
    Rozsah: 9 s. : E
Předmětová kategorie
    biogas plants
    new energy landscape
    photovoltaic power plants
    renewable resources
    wind power plants
Klíčové slovo
    Česká
    Energetická
    Krajina
    Lokalizace
    Nová
    Obnovitelných
    Případová
    Republika
    Studie
    Vybraných
    Vymezení
    Základě
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Význam energie generované z obnovitelných zdroj ů v Č eské republice neustále roste. S rozvojem jednotlivých sektor ů obnovitelných zdroj ů energií v š ak stoupá i ovlivn ě ní krajiny p ř ilehlé k t ě mto zdroj ů m. P ř ísp ě vek se zabývá územním vymezením nové energetické krajiny, která dosud byla na území Č eské republiky popisována pouze v teoretické rovin ě . Na základ ě GIS analýzy, která vyu ž ila vrstvu v ě trných elekt ráren, bioplynových stanic a velkých fotovoltaických elektráren s kapacitou výkonu nad 5MW byla vytvo ř ena základní databáze za ř ízení vyráb ě jících energii z obnovitelných zdroj ů . Na základ ě této vrstvy byly vymezeny oblasti vlivu t ě chto za ř ízení, a tím i úz emní rozsah nové energetické krajiny, který má význam nejen z v ě deckého hlediska, ale m ůž e p ř inést cenné informace i pro p ř edstavitele ve ř ejné správy, investory a ob č any.
   Výsledky této studie p ř iná š ejí poznatky o výskytu nové energetické krajiny na území Č eské republiky.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with the definition and the spatial delimitation of the new energy landscape which has been described in the Czech Republic only in theory yet. The primary database was created by means of GIS analyses based on combination three layers with installations producing energy from renewable sources - wind power plants, biogas plants and photovoltaic power plants with production capacity over 5MW. On the basis of this layer were spatially delimited areas of influ ence of these devices, and thus the theoretical range of the new energy landscape. The result of this study brings new knowledge about spatial distribution of new energy landscapes on the territory of the Czech Republic.
   The article should be starting poin t for future scientific researches and discussions, which should help not only to the improvements and modifications of the original methodology, should support the improvement of the decision - making processes associated with spatial planning at the differ ent hierarchical levels (national, regional, local).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014