Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
Další názvy
    New results of the study of Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep south of Brno
Autor
    Doláková, Nela
    Hladíková, Jana
    Hladilová, Šárka
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000
Svazek/č.
    Roč. 8.
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep
    isotopic analysis
    Lower Badenian
    paleontology
    sedimentology
Klíčové slovo
    Brna
    Fosilií
    Jižně
    Karpatské
    Některých
    Nové
    Předhlubni
    Sedimentů
    Spodnobadenských
    Studia
    Vrtů
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Sedimentologická, paleontologická a izotopická studia vrtů HJ1 Chrlice, HJ2 Otmarov a HJ103 Opatovice potvrdila, že spodnobadenska sedimentace ve studované oblasti se liší od typických spodnobadenských vývojů (neobvyklá absence bazálních klastických sedimentů a větších mocností téglů, rytmické střídání písčitých a jílovitých vrstev).Tato skutečnost byla zřejmě primárně ovlivněna existencí nesvačilského příkopu. Sedimentace probíhala v mořském prostředí s normální salinitou, v poměrně mělké vodě s relativně vysokou či proměnlivou dynamikou. Pobřeží bylo vlhké až bažinaté, klima teplé, avšak nikoli extrémně.
Abstrakt (anglicky)
   The sedimentological, paleontological and isotopic studies of the boreholes HJ1 Chrlice, HJ2 Otmarov and HJ103 Opatovice confirmed that the Lower Badenian sedimentation in the studied area differs from the typical Lower Badenian developments (the uncommon absence of basal clastic sediments and of greater thicknesses of calcareous clays, rhytmical interlaminatings of sandy and clayey layers). It was probably primarily influenced by the existence of the Nesvačilka trough. The sedimentation took place in the marine environment with normal salinity,in a relatively shallow water with a relatively high or fluctuating dynamics. The sea shore was wet up to swampy, the climate warm, but probably not extremely.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012