Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Další názvy
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty