Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
Autor
    Vavro, Leona
Konference
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů (4. : 04.12.2008-05.12.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference
Strany
    S. 21-26
Poznámky
    Projekt: GD106/05/H008, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Contribution to the fracture toughness of rocks and to its measurement metodology
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    crack
    fracture toughness
    rock
Klíčové slovo
    Hornin
    Houževnatosti
    Lomové
    Měření
    Metodice
    Příspěvek
Abstrakt (česky)
   Na rozdíl od lomové mechaniky betonu, kovů, plastů nebo keramiky je lomová mechanika hornin v České republice málo prozkoumanou oblastí. Předložený příspěvek shrnuje základní poznatky o vývoji metodiky měření lomové houževnatosti v podmínkách laboratoří Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Metodika měření vychází z doporučení vydaných International Society for Rock Mechanics. Byly odebrány vzorky tří základních typů hornin (žula, pískovec, mramor). V současnosti jsou zhotovovány horninové výbrusy pro mikroskopické studium mineralogicko-petrografického složení a jsou stanovovány základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin. V následující fázi výzkumu se připraví tělesa pro měření lomové houževnatosti, která bude stanovována podle vyvinuté metodiky. Lomová houževnatost hornin může mít praktický význam v řadě aplikací např. při predikci anomálních geomechanických jevů, jako jsou horské otřesy.
Abstrakt (anglicky)
   Considering the fracture rock mechanics in the Czech Republic it is in contrast with the fracture mechanics of concrete, metal, plastic or ceramics relatively less explored area. Presented contribution gives basic knowledge of the development in the methodology of rock fracture toughness measurement in the laboratories of the Institute of Geonics AS CR in Ostrava. The measurement methodology comes out of Publisher reference in International Society for Rock Mechanic. So far, then have been taken samples of basic types of rocks (e. g. granite, sandstone, marble). In the present times there are made the microsections for microscopic study of the mineral - petrology composition and also there are determined basic physical and mechanical properties of rocks. In the following part of the research will be prepared the specimen for the rock fracture toughness measurement, which will be assessed according to the used methodology.
   The fracture toughness of rocks may be practically used in a wide range of applications; e.g. prediction of the anomalies in the geomechanics processes like the rock bumps.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012