Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
Údaj o odpovědnosti
    Bohumila Bezvodová
Další názvy
    Survey of geological conditions on quadrangle 02-324 of Teplice
Autor
    Bezvodová, Bohumila
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 21-23
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    České středohoří
    krušnohorské krystalinikum
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    terciér
    uhelná sloj
Geografické jméno
    České středohoří
    ČSFR-Čechy
    Teplice
Klíčové slovo
    02-324
    Geologických
    Listu
    Poměrů
    Přehled
    Teplice
    území
Abstrakt (česky)
   Území listu mapy 1:25 000 Teplice se z větší části rozkládá v Českém středohoří. Většinu podloží budují pararuly krušnohorského krystalinika; teplické ryolitové těleso je zastoupeno ignimbrity.Sedimenty svrchní křídy jsou v podloží terciéru vyvinuty na téměř celé ploše listu. Vulkanitový komplex Českého středohoří je petrologicky velmi pestrý, sestává ze skupiny bazaltoidů a trachytoidů, včetně pyroklastik. Pánevní sedimenty, převážně spodnomiocenního stáří, zasahují do území listu pouze výběžky. Mimo pánevní oblast se vyskytují dva pruhy izolovaných drobných pánví s uhelnou slojí, která místy vyhořela za vzniku porcelanitů. Z kvartérních uloženin v s. části převažují spraše a sprašové hlíny, v j. části svahové sedimenty.Fluviální písčité štěrky se zachovaly jen v reliktech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012