Podrobnosti záznamu

Název
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
Autor
    Minařík, Luděk
    Novák, Jiří Karel
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 173-175
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1
    Překlad názvu: Petrophysical characteristics of the contaminated shallow aquifer in the basement of the factory PAL International, Inc. in Prague-Kbely
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    contamination
    Cretaceous Bohemian Basin
    petrophysical properties
Klíčové slovo
    Charakteristika
    INTERNATIONAL
    Kontaminované
    PAL
    Petrofyzikální
    Podloží
    Praze-Kbelích
    Svrchní
    Závodu
    Zvodně
Abstrakt (česky)
   Stará ekologická zátěž vycházející z bývalých provozoven závodů PAL International a LOK ve Kbelích zůstává dlouhodobě rizikovým environmentálním faktorem pro tento městský obvod, třebaže úspěšně pokračuje sanace půdního vzduchu prosyceného těkavými chlorovanými uhlovodíky. Důvodem je dlouhodobá rezistence průmyslových odmašťovacích a čisticích prostředků na dně zvodnělých vrstev a jejich nesnadná biodegradace. Filtrační nehomogenita kolektoru a výskyt nadlimitní koncentrace kontaminantů záleží na petrofyzikálních vlastnostech sedimentů a na polygenetickém paleoreliéfu. Lokální geologické poměry v severním areálu závodu o rozloze 200x300 m a kolektorské vlastnosti rozhraní svrchního cenomanu a spodního turonu byly ověřeny pomocí 20 nových vrtů. Na základě palynologického rozboru fosiliferního prachovce a litostratigrafie je dokázána sounáležitost kolektorského prostředí v podloží spraší s bělohorským souvrstvím (spodní turon).
Abstrakt (anglicky)
   The marlstone regolith burried below loess peneplain affects the porosity, permeability, subsurface patterns of recharge as well as vertical leakage of groundwater and contaminants, such as chlorinated hydrocarbon and heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni and Cr). Selected drilling cores from discrete sedimentary units were examined for /i/ particle-size distribution and inferred hydraulic conductivity, /ii/ adsorption capability for exchangeable cations, /iii/ heavy metal mobility, and for concentrations of TCE, cis-DCE and DNAPL. The acid leaching of above toxic metals at pH 2 indicated highest metal mobility for the glauconite-bearing sandstone. Extraction contains 0.19 micro g .L-1 of dissoved Cd, 36.7 micro g. L -1 Pb, 33.7 micro g. L-1 Ni, 19.7 micro g . L-1 Cu, and 19.8 micro g .L-1 Cr. The Lower Turonian age of the basement is supported by micropaleontological investigation on blue-grey siltstone.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012