Podrobnosti záznamu

Název
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
Další názvy
    Fyzikální a chemické vlastnosti flyšových sedimentárních hornin v oblasti ložiska uhlovodíků Ždánice (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Matolín, Milan
    Ondra, Pavel
    Stráník, Zdeněk
    Žáček, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 1
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    radioactivity,densities,magnetic susceptibility,oil deposit,prospective indicators, flysch sedimentary rocks,contents and sulphur
Klíčové slovo
    Carpatians
    Chemical
    Czech
    Deposit
    Flysch
    Oil
    Outer
    Physical
    Properties
    Republic
    Sediments
    Western
    Ždánice
Abstrakt (česky)
   Nad ložiskem uhlovodíků, které je situováno na východní Moravě v blízkosti obce Ždánice v hloubce ca 1 km, byl proveden petrofyzikální výzkum. Cílem šetření bylo zjistit, zda existují významné diference ve fyzikálních vlastnostech hornin nad ložiskem a ve vzdálenosti ca 2-3 km od ložiska. V mělkých vrtech situovaných nad ložiskem a mimo ložisko byly získány vzorky hornin (jílovce s prachovci a pískovce). Na nich byly stanoveny petrofyzikální parametry a to hustoty, pórovitosti, magnetická susceptibilita, radioaktivita a obsahy uhlíku a síry. Získaná data byla statisticky vyhodnocena.Ukázalo se, že indície ložiska mohou být podpořeny petrofyzikálním výzkumem při dostatečném počtu vzorkového materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   A petrophysical investigation was caried out on the hydrocarbon deposit, wich occours in East Moravia near the village Ždánice atthe depth of 1 km. The objective of investigations was to find out whether there is a significant diference in the radioctivity of the rock and in other studied parameters betwen rocks above the deposit and and rocks from a distance of 2-3 km. Shallow borholes were drilled above the deposit and in its vicinity to get rock sampls {claystones and sildstones - and sandstones]. Petrophysical parametrs-densities, porosity,magnetic susceptibility, radioactivity, and contents of carbon and sulphur were determined and statistically evaluated. Statistical test of difference between petrphysical parameters of rocks over the oil deposit and the outside the oil deposit show a low indicative power of separate petrophysical parameters, while their comprehensive application may enhance their petroleum indicative value.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014